คณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมลงนามความร่วมมือกับ นักวิชาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการจัดทำ Smart Farm กรณีศึกษา โรงเรือนเมลอน แปลงตัวอย่าง ด้วยทุนสนับสนุนจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ด้าน Smart City Innovation Hub หมวด Smart Economy.

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพนธ์ จุฑามาศ ที่ได้รับประกาศนียบัตร ITPE (มาตรฐานวิชาชีพไอที) ระดับสากล ที่ยอมรับในหลายประเทศ รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ จะเข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรประจำปี 2561 ในงาน NAC2018 ของ สวทช ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลงานของคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในนาม สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในโครงการ Smart city Innovation Hub ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ในหมวดงานทางด้าน Smart Environment และ Economy  ถูกนำไปถ่ายทอดผ่านสื่อ เพื่อเผยแพร่งานที่นำงานวิจัยทางด้านดิจิทัล IoT smart Environment ไปประยุกต์ใช้งานกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และ Town portal - tourist platform ใช้งานในหลายจังหวัดของภาคใต้

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กพ ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในนามสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ของจังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่ให้ความรู้เปลี่ยน Mind Set ของวิถีการทำการเกษตรแบบใหม่ ให้กับประชาชนในพื้นที่คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นรุ่นที่ 1,  ในโครงการนี้จะมีความร่วมมือกับ วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตร digital media, และ  Innovation hub ทางด้านการเกษตร กับทางคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขยายผลเป็น Brand Songkhla ผักปลอดภัย รวมถึงการออกแบบ packaging สำหรับผักในอนาคต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อนำเรียนผลการดำเนินงานโครงการ Smart Farmer และ การขยายผลนำนวัตกรรม ช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีทีมงานจาก โปรแกรมนวัตกรรมข้อมูลและการบริการ และโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมกับคณะนักวิจัยห้องปฎิบัติการ Terahertz Technology Lab, NECTEC สวทช เข้าร่วมประชุม และได้ ประชุมหารือทางวิชาการในช่วงบ่าย ทางด้านเทคโนโลยี แบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ระบบนำร่อง Lidar และเทคโนโลยีทางด้านคลื่นความถี่สูง Terahertz เพื่อสร้างความร่วมมือ ในการขยายผลการนำนวัตกรรมทั้งสองหน่วยงาน มาพัฒนาประเทศต่อไป

Page 17 of 17
Go to top