นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลในการแข่งขัน PSU Open API Contest 2024

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลในการแข่งขัน PSU Open API Contest 2024

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล ผ่าน PSU Open API (PSU Open API Contest 2024) ที่จัดโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2567  การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นักศึกษา และบุคลากร รางวัลประเภทนักศึกษา มอบรางวัลโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการ  สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล| ทีม HY TEAM คณะวิศวกรรมศาสตร์|...

Read more
Go to top