ความคืบหน้าโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ความคืบหน้าโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ตามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าพบ และนำเสนอความก้าวหน้าโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้รับโจทย์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาและ กองทุนฟื้นฟูที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ในการเข้าพบ เป็นการนำเสนอต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ ร่วมกับ...

Read more
Go to top