โครงการ Good Care Share Computers

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนคูเต่าวิทยา 

    คณะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ กลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ได้ร่วมกันนำคณะนักศึกษาลงพื้นที่ ช่วยเหลือโรงเรียนคูเต่าวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อซ่อมบำรุง ทำความสะอาด เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย
    โครงการนี้ร่วมกันเพื่อสร้างให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ โดยจะมีการจัดเป็นทีมนักศึกษาเป็นทีมย่อย หมุนเวียน สลับเปลี่ยนไปร่วมทำงานเพื่อสังคม และมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาแก่ทีมนักศึกษาจิตอาสาดังกล่าว

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ภายใต้ องค์การบริหารจังหวัดสงขลา และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านวิชาการเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชนภาคใต้ได้อย่างดีและต่อเนื่อง การเรียนรู้ในพื้นที่จริงของนักศึกษา โดยถือโอกาสอันดีนี้ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอหัวข้อโครงงานเพื่อผลิตเป็นผลงานและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการของ องค์การบริหารจังหวัดสงขลา และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดโครงการ In-House Practical Training  การใช้เครื่องมือทำต้นแบบทางกลของพื้นฐาน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับการเรียนรายวิชา COMPUTER ENGINEER PROJECT PREP, COMPUTER ENGINEER PROJECT I, COMPUTER ENGINEER PROJECT II, Robotic and Control, COMPUTER CONTROL SYSTEMS และรายวิชาอื่นๆ

ทางโครงการจัดเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางปฏิบัติ และมีความชำนาญในการใช้เครื่องกลึง เครื่องเชื่อม เครื่องตัดและพับโลหะแผ่น อุปกรณ์ทางกลและทางกลไฟฟ้า และเพื่อการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยวิทยากรภาควิชาฯ นาย อนันต์  นิลโกสีย์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต เพื่อให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตได้พบปะกับคณาจารย์ บุคลากรและรุ่นน้องเพื่อร่วมแสดงความยินดี และให้ผู้สำเร็จการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

เมื่อวันที่ 11 กย. 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ณ ห้องประชุมภาควิชา โดย ผศ. ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาค เป็น ประธาน ประชุม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ ภาคเอกชน ภาครัฐ และ ภาคประชาสังคม  ผลักดันด้วยโครงาน/วิจัยนักศึกษา บนฐานการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ นำร่องชุมชน อบต. ท่าข้าม สู่ อบต. 4.0 โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาที่มีความเชียวชาญนวัตกรรมหลาย ๆ ด้าน เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อรับทราบความต้องการของชุมชน   ซึ่งมีภาครัฐ ทั้ง อบจ. สงขลา และ อบต. ท่าข้าม และภาคเอกชน รวมทั้งชมรมกลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จากภาคประชาสังคม ผู้ริเริ่มโครงการหมู่บ้านมะเร็งอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ( Sustainable Smart Cancer Village ) เข้าร่วมนำเสนอแผนงาน/โครงการ มากกว่า 10 โครงการ  
 

ผศ.ดร. วชรินทร์ แก้วอภิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ร่วมกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula  ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นการแข่งขันสร้างรถแข่งฟอร์มูล่าระดับอุดมศึกษา ที่ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบ เมื่อวันที่ 4 – 8 กันยายน 2561 ณ สนาม Ogasayama sports park เมืองชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

มีคะแนนรวมอยู่อันดับที่ 31 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 98 ทีม

หน้าที่ 3 จาก 6
Go to top