สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศิษย์เก่าร่วมจัดงาน Bar Camp Songkhla ครั้งที่ 7 เพื่อสร้าง local community ที่ดีจะช่วยส่งเสริมชุมชนนักพัฒนาและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของภาคใต้ โดยเป็นงานที่มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์รวมตัวกันมากที่สุดในภาคใต้ เพื่อมาแชร์ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้กัน ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566  ณ ตึก LRC ชั้น 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.30 - 10.00 น. กิจกรรมในงาน 10.00-17.30 น.

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธน แซ่ว่อง

การประชาสัมพันธ์: 

กำหนดการ:

ตารางหัวข้อพูดคุย:

คัดเลือกโดยระบบลงคะแนนเลือกหัวข้อที่สนใจ (Voting System)

บรรยากาศในงาน: 

 

 ทีมงานและ  Speakers:

Pupa and R202

สปอนเซอร์:

 • บริษัท ซคูลเมท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท ที.ที.ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท เทเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
 • บริษัท เน็กซ์ฮอป จำกัด(สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท บนเมฆ จำกัด
 • บริษัท เปาคลาวด์ จำกัด
 • บริษัท โลเร็มบอร์ด จำกัด
 • บริษัท อัลกอริตี้ จำกัด
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีอผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติอนุมัติการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ในคราวประชุมครั้งที่ 430(1/2566) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 

โดยมีตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (รหัส 1115) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล อาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนองานวิจัยแบบ Poster เรื่อง Optimization of Reaction Parameters Influences on Production of Bio-oil from Fast Pyrolysis of Oil Palm Empty Fruit Bunch Biomass in a Fluidized Bed Reactor ที่งานประชุมทางวิชาการ  The IIER International Conference - 2022 ที่เมือง  Hamilton ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 

Taweesak1.jpg

คุณโกสินทร์ พัตรานนท์ วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer)  จาก Technical Training Group, Software Development Department, Toyota Tsusho Nexty Electronics (Thailand) Co. Ltd. หารือความร่วมมือในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ของฝ่ายฝึกอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ กับทีมบริหารสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ หัวหน้าสาขาวิชา และผศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ รองหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร. มนตรี กาญจนเดชะ ในวันที่่ 15 ธันวาคม 2565

ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นายธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย (COE รุ่นที่ 22) และนายชัยรัตน์ สุขพันธุ์  (COE รุ่นที่ 25) แนะนำ SDA Careers ในรายวิชาโมดูล 240-229 Software defined architecture engineer module ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 16.00-19.00 น. โดยมี รศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ประวัติศิษย์เก่า

นายธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย (COE รุ่นที่ 22)

 • นักพัฒนาและที่ปรึกษาจากธอทเวิร์ค (ประเทศไทย) ที่มีประสบการณ์พัฒนาซอฟต์แวร์ในหลากหลายอุตสาหกรรม
 • ผู้มีความหลงไหลในการแก้ปัญหาด้วยความเชี่ยวชาญและสนใจทางด้านเทคโนโลยี การสร้างโปรดักซ์ และการพัฒนาทีม

ธีรศักดิ์-crop.jpg

นายชัยรัตน์ สุขพันธุ์  (COE รุ่นที่ 25)

 • System Engineer บริษัทอินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ จำกัด

 

ต้อ-crop2.jpg

Capture5.JPG

 

 

รองศาสตราจารย์  ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ (IEEE Senior Member) หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศ มาเลเซีย เพื่อจัดประชุมกรรมการอำนวยการนานาชาติ (International Steering Committee and International Advisory Committee หรือ ISC/IAC) ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการนานาชาติ (Chair of ISC/IAC) ของงานประชุมวิชาการนานาชาติ ISPACS (International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems) และเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ของงานประชุมนานาชาติ ISPACS 2022  มีกำหนด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่ โรงแรม G GURNEY HOTEL ปีนัง ประเทศ มาเลเซีย

Page 1 of 10
Go to top