บทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร IEEE Access

บทความของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นางสาวมัลลิกา เกลี้ยงเคล้า นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร IEEE Access ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล  Web of Science  โดยมี ดร. สมชัย หลิมศิโรรัตน์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

Title: The Design and Development of a CausalThe Design and Development of a CausalBayesian Networks Model for the Explanationof Agricultural Supply Chains

Authors: MALLIKA KLIANGKHLAO, SOMCHAI LIMSIRORATANA  BUKHOREE SAHOH 
Authors' Affiliations:

Department of Computer Engineering, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkla 90112, Thailand
Informatics Innovation Center of Excellence (IICE), School of Informatics, Walailak University, Tha Sala, Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand

ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่าน Thailand Education Hub for ASEAN Scholarship in Doctoral Degree

Go to top