นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมเป็นคณะทำงานงาน SKA PAO ROV Championship 2019

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดงาน SKA PAV ROV Championship 2019  โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในจังหวัดสงขลาร่วมเป็นคณะทำงาน  โดยนักศึกษาจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานจัดการแข่งขัน Mobile eSport ระหว่าง ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   

นักศึกษาของภาควิชาฯ ทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับเพื่อนทีมงานต่างมหาวิทยาลัย และคณะผู้จัดงานจาก อบจ.สงขลา  การได้มีโอกาสเป็นคณะทำงานในครั้งนี้ เป็นการเสริมทักษะชีวิตและอาชีพให้แก่นักศึกษา ให้เป็นผู้ที่เข้าใจบทบาทการทำงานร่วมกันเป็นทีม รู้จักยืดหยุ่น-ปรับตัว ผ่านการทำงานร่วมกับกับเพื่อนๆจากสถาบันอื่น  และทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

สามารถรับชมภาพบรรยากาศได้ที่ เพจ coe@psu 

 

Go to top