สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาเรียนรู้ทันกับความก้าวหน้าในการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยใช้ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของสาขาวิชาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Computer Software Laboratory) & 

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware Lab) & 

ห้องปฎิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Laboratory)

 

.

ห้องเครื่องมือหนัก (Heavy Equipment) & เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) & แขนหุ่นยนต์ (Robot Arm)

 

.

Common Room 

 

.

 

ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการทั่วไปและห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง มีดังนี้

Center for Networks

Computer Network Simulator
Computer/Packet Telephony
Gigabit Ethernet
ATM Switch
Multimedia Communications
Wireless Communications
Multimedia Workstation

Robotic Laboratory

Computers
Robotic Model Creator
Robotic Mechanism Creator
Robotic Hand
Cycle Counter

Image Processing Laboratory

Computers
Color CCD Camera
B/W CCD Camera
Signal Converter
Color Scanner
CT Scanner
Light Meter

Global Information System Laboratory

Computers
Digitizer A0-A1
Software PC ARC/INFO
Software ARCVIZW 3.0
Software Map Object 1.0
Software Map Object 1.2
Plotter Inkjet A1
Printer A3

Information Engineering Laboratory

Computer Systems with Network Support
Applications Framework and Applications Programming Interface (API)
Speech Recognition Equipment
Digital Signal Processing (DSP) Development Systems

Advanced Computer System Design Laboratory

Coding and Simulation (Codewright: Editor for Coding, ModelSim: Compiler and Simulator for VHDL, Verilog HDL)
Synthesize software (Synthesis to gate-level)
Place & Route
Xilinx Foundation 1.5: Design, Simulation, Synthesis and Implementation Tool with CPLD and FPGA
Xilinx Alliance 1.5: Implementation Tool
Layout Tools (Tanner Tool: Tool to make Layouts, it includes L-edit, SPICE and W-edit)
FPGA Equipment (XC4000E :xilinx FPGA in 4000E Family -depends on Gate size design)
Digital Signal Processing (DSP) Development Support Systems

Departmental Network Administration

File Server (Netware, Windows NT, Linux)
High Performance File Server
Web Server
FTP Server
Database Server
Security Server
Dial up Network Server

Go to top