เนื้อหาวิชาการและการวิจัย

สาขาวิชาเน้นความเป็นเลิศ และบูรณาการในแขนงวิชาต่อไปนี้

 • วิศวกรรมสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Information Engineering and Software Engineering)
 • วิศวกรรมเครือข่ายและระบบ (Network and System Engineering)
 • วิศวกรรมการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Design Engineering)
 • วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artifitial Intelligence Engineering)
 • ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Computer Control Systems and Robotic Engineering)
 • ระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Embedded Systems and Internet of Things)

วิสัยทัศน์

“ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และผลงานทางวิชาการในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพระดับสากล”

พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิตที่คิดเป็นทำเป็น มีคุณภาพ จริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา
 • ผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล
 • ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
 • ส่งเสริมการบริการวิชาการโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร

เป้าประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยในสาขาที่มีศักยภาพไปสู่ความเป็นเลิศ
 • เพื่อสร้างและถ่ายทอดผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และเชื่อมโยงสู่สากล
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คิดเป็น ทำเป็น  มีคุณธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ
 • เพื่อบูรณาการองค์ความรู้สู่สังคมและชุมชน
 • เพื่อบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 • เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และปรับวัฒนธรรมองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยมีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
Go to top