การติดต่อ

รูป
ที่อยู่:
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ประเทศไทย

Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
15 Karnjanavanich Rd., HatYai, Songkhla, Thailand 90110


โทรศัพท์:
+66 (0)74 287358
โทรสาร:
+66 (0)74 287076
Go to top