โครงการติดตามผลการเรียนนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

กิจกรรมติดตามผลการเรียนนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

เพื่อเป็นการติดตามการเรียนนักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายคน   โดยเป็นการ ให้คำแนะนำด้านการเรียน หลังการสอบกลางภาค 1/2562 และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรการเรียน  กิจกรรม และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

สามารถรับชมภาพบรรยากาศได้ที่ เพจ coe@psu 

 
Go to top