โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จำนวน 5 ราย เข้าร่วมทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11-21 มีนาคม 2561 โดยภาควิชาฯ ได้พาแนะนำกลุ่มงานที่น่าสนใจ ทั้งทางด้านโปรแกรมมิ่ง และ ด้านหุ่นยนต์และระบบควบคุม เพื่อให้นักเรียนเลือกเข้าทำโครงงานได้ตามความสนใจ ซึ่งนักเรียนทั้ง 5 รายเลือกที่จะทำโครงงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

1. ทบทวนการเขียนโปรแกรมภาษาซี บวกลบและคูณเมทริค หาค่าแฟคทอเรียล
2. ทำเว็บหน้าเดียวพอร์ตโฟลิโอ
3. เรียนรู้การทำเว็บด้วยเวิร์ดเพรส
4. เรียนการเขียนโปรแกรมแบบขนานที่ใช้เทรดและมัลติคอร์ด้วยโอเพนเอ็มพี


รายชื่อนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้แก่
• นายพันธุ์ชนก ภิรมย์
• นายศุภชัย จันทิมี
• นายสิรภพ รัตนวัย
• นายจิธายุ แซ่เซีย
• นางสาวภูษณิศา นิยมเดชา

 

 

Go to top