โครงการ Good Care Share Computers

โครงการ Good Care Share Computers

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนคูเต่าวิทยา 

    คณะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ กลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ได้ร่วมกันนำคณะนักศึกษาลงพื้นที่ ช่วยเหลือโรงเรียนคูเต่าวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อซ่อมบำรุง ทำความสะอาด เครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย
    โครงการนี้ร่วมกันเพื่อสร้างให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ โดยจะมีการจัดเป็นทีมนักศึกษาเป็นทีมย่อย หมุนเวียน สลับเปลี่ยนไปร่วมทำงานเพื่อสังคม และมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษาแก่ทีมนักศึกษาจิตอาสาดังกล่าว


รายชื่อนักศึกษาผู้ร่วมโครงการครั้งนี้ได้แก่
1. นายเอกพล รามแก้ว
2. น.ส.อัจจิมาพร สุภารัตน์
3. นายธนาวุฒิ เทพี
4. นายชุติวัต เจี้ยนติ้ว
5. นายธนพงษ์ รักแก้ว
6. น.ส.อภิสมัย นวประภากุล
7. นายเมธาวี ยิ่งสูง
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือตามที่ร้องขอ ภาควิชาฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานแบบจิตสำนึกสาธารณะ มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม เกิดทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบหน้าที่ได้รับมอบหมาย ทำให้นักศึกษามีทักษะในการแก้ไขปัญหา และเกิดทักษะในชีวิตและอาชีพ ในด้านการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์ และปฏิบัติตนเข้ากับสังคมได้ในทุกรูปแบบ

 

 

    

           

 

Go to top