พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ภายใต้ องค์การบริหารจังหวัดสงขลา และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมพิธีลงนาม MOU ด้านวิชาการเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและตอบสนองความต้องการของสังคมชุมชนภาคใต้ได้อย่างดีและต่อเนื่อง การเรียนรู้ในพื้นที่จริงของนักศึกษา โดยถือโอกาสอันดีนี้ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอหัวข้อโครงงานเพื่อผลิตเป็นผลงานและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองโจทย์ความต้องการของ องค์การบริหารจังหวัดสงขลา และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

 

โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือ ดังนี้

 • เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในพื้นที่จริง โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือ ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • เพื่อฝึกให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์โครงงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ในการฝึกวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข ฝึกการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีจากห้องเรียนนำไปสู่ การคิดออกแบบ พัฒนาวิธีการ นำไปใช้ปฏิบัติได้จริง และเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • เพื่อเป็นสร้างการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ได้อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร และตรงตามเป้าประสงค์รวมถึงปรัชญาของมหาวิทยาลัย

หัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่เริ่มดำเนินการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่  

 • แอปพลิเคชันสำหรับสนับสนุนโครงการ อพ.สธ (อบต.ท่าข้าม) โดย นายฮาริส แวสามะ และผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์
 • ระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์กลางขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (อบต.ท่าข้าม) โดย นายพสิษฐ์ ธนดำเกิง และอ.เสกสรรค์ สุวรรณมณี
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม (อบต.ท่าข้าม) โดย นายอรรถวิทย์ บุญรัศมี และอ.เสกสรรค์ สุวรรณมณี
 • ระบบดูแลครุภัณฑ์ อบต.ท่าข้าม (A Web Application for Managing Durable Articles for Tha Kham Sub District Administration Organization) โดย นายอิคลาส หมันหนุน และผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์
 • ระบบหน้าร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ (อบต.ท่าข้าม) โดย นส.สุนิสา ธรรมสูน และ ดร.อารีย์ ธีรภาพเสรี
 • Elderly Person Localization using Wifi-based Wearable Sensor (อบจ.สงขลา) โดย นายชานน พรศิริวงศ์ และ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร
 • Omni-Vision Video Analytics for Elderly Activity Recognition (อบจ.สงขลา) โดย นายฑวิตา วิชาชัย และผศ.ดร.อ.นิคม สุวรรณวร
 • Data Analytics and Visualization for Elderly System (อบจ.สงขลา) โดย นศ.สุดาทิพย์ ทวีสุข ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร

 

Go to top