Comcamp ครั้งที่ 29

เพื่อเป็นการฝึกฝนนักศึกษาชั้นปีที่2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้านวิชาการ การทำงานเป็นทีม การมีจิตอาสา และเปิดโอกาสให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมจากทั่วประเทศผู้สนใจร่วมค่าย ซึ่งปีนี้คัดเลือกได้ 27 ราย และเนื้อหาการสอนปีนี้ เป็นการเขียนโปรแกรม Arduino ขั้นพื้นฐาน. เซนเซอร์ พื้นฐานเพื่อต่อยอดในการทำหุ่นยนต์เดินตามเส้น. ตลอดจนให้น้องๆ นักเรียนผู้เข้าร่วมในโครงการ ทำหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมบังคับให้หุ่นยนต์เดินตามเส้น 

  • วันที่ 13-17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ทางนักศึกษาชั้นปีที่2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดโครงการค่าย Comcamp'29 โดยมีอาจารย์ธเนศ เคารพาพงศ์ และอาจารย์นิคม สุวรรณวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของค่าย.
  •  วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 มีพิธีเปิดค่าย โดยอาจารย์ ธเนศ เคารพาพงศ์ เป็นผู้เปิดพิธี หลังจากนั้นได้เปิดวิดีทัศน์ของสาขา และคณะ รวมไปถึงการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และพาไปชมหอประวัติ
  • วันที่14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้มีการสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมArduino. พื้นฐาน.
  • วันที่15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 มีการสอนเซนเซอร์ พื้นฐานเพื่อต่อยอดในการทำหุ่นยนต์เดินตามเส้น.
  • วันที่16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ได้ให้น้องๆทำหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมบังคับให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นที่กำหนดเพื่อใช้เเข่งขันวันที่17พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยเเบ่งเป็นทีมการเเข่งขันทั้งหมด 8 ทีม.
  • วันที่17 พฤษภาคม พ.ศ.2562. ได้มีการเเข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น และมีพิธีปิด โดยอาจารย์นิคม สุวรรณวร เป็นผู้ปิดพิธีและมอบของรางวัลพร้อมทั้งเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Comcamp'29. และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดตามข่าวารภาควิชาฯ ได้ที่เพจ CoE@PSU

Go to top