โครงการติดตามนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

โครงการติดตามนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตามระบบ CUPT QA


เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 11.45-13.00 น. อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เข้าร่วมโครงการติดตามผลการเรียนนักศึกษา COE ตามระบบ CUPT QA ระดับหลักสูตร (ครั้งที่ 2 / 2561) ชั้นปีที่ 2-3-4 และชั้นปีสูง ณ ลานใต้ตึกภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะพูดคุยให้คำแนะนำการเรียนก่อนระยะถอนวิชา “W” และ รับฟังประเด็นปัญหาอื่น ๆ จากนักศึกษา

 

เพื่อหลักสูตรจะได้นำข้อคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและการติดตามผลการศึกษา พร้อมทั้งการพบปะพูดคุยกับนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลนักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการเป็นประจำทุกภาคการศึกษา โดยเป็นการประชุมช่วงสัปดาห์หลังการสอบกลางภาคการศึกษา แต่ก่อนหมดเขตถอนรายวิชา เพื่อช่วยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการเรียนหลังได้รับทราบคะแนนสอบกลางภาคการศึกษา อีกทั้ง รับฟังประเด็นปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Go to top