หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ  เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงเป็นที่ยอมรับ    พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเอื้ออาทรต่อสังคม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนใน 4 แขนงดังต่อไปนี้

 • Computer Systems Design
 • Computer Networks
 • Information Engineering
 • Computer Control Systems and Robotics

หลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

ปัจจุบัน ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยการกำหนดคุณสมบัติผู้เรียนดังนี้

ระดับปริญญาโท

สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาใกล้เคียงที่กำหนดในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในหลักสูตรที่กำหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในสาขาใกล้เคียงที่กำหนดในข้อ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาเอก

สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการที่แสดงความสามารถในการทำวิจัย และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด และเป็นไปตามประกาศฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 (ฉบับล่าสุด) หรือ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด และเป็นไปตามประกาศฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ลงวันที่ 23 มกราคม 2560 (ฉบับล่าสุด) หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป หรือ และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริการหลักสูตร และ
 • คุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรนี้เปิดสอนเฉพาะแผน ก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ดังนี้

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก1

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ

-

3

หมวดวิชาเลือก

-

12

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

36

21

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรนี้มี 3แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย

หมวดวิชา

แบบ1.1

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

แบบ2.1

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

แบบ2.2

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดวิชาบังคับ

-

-

3

หมวดวิชาเลือก

-

12

21

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

48

48

48

Go to top