ผศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ

Position: อาจารย์
Office:

Room R401 Department of Computer Engineering Faculty of Engineering, Prince of Songkla University Hatyai, Songkhla, 90112


Tel: +66 (0)74 287350
Fax: +66 (0)74 212895
Homepage: -
Education:
 • B.Eng. Computer Engineering, 1999 King Mongkhut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand
 • M.Eng. Electrical Engineering, 2002 King Mongkhut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand
 • Ph.D. Computer Engineering, 2010, Prince of Songkla University, Thailand
Field of Interests:
 • Digital System Design using HDLs
 • Pattern Recognition and Image Processing
 • Parallel Architecture and Programming
Teaching Involvements:
 • 240-120 Introduction to Computer Programming
 • 240-235 Microprocessor Architecture and System Design
 • 240-492 Special Topic in Computer Engineering (Microcomputer and Microcontroller Design and Application)
 • 240-235 Microprocessor Architecture and System Design
 • 240-403 Computer Systems Design
 • 240-202 Computer Engineering Hardware Lab I
 • 240-204 Computer Engineering Hardware Lab II
 • 240-301 Advanced Computer Engineering Lab I
 • 240-302 Advanced Computer Engineering Lab II
 • 240-208 Digital Logic and Design
 • 240-307Computer Architecture and Organizations
 • 240-441 Multicore Programming and Architecture
 • 240-309 Microcontroller and Interfacing
 • 240-447 High Performance Microprocessors
Papers and Publications:

International Journals
 • Chaikan, P., Karnjanadecha, M., 2010, “Person Recognition using Fingerprints and Top-View Finger Images,” Songklanakarin Journal of Science and Technology, Vol. 32, No. 1, pp.71-79, January-February 2010.National Journals
 • Chaikan, P., and Mitatha, S., “An Improvement of MCS-51 Performance using Pipeline Technique,” Ladkrabang Engineering Journal, Vol. 4, pp. 37-42, 2001.

 • ปัญญยศ ไชยกาฬ และ ไมตรี ไชยกาฬ, "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกการออกเสียงคำภาษาไทยที่ใช้ ร และ ล เป็นพยัญชนะต้น โดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟ," วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (19, 1). p.64-74. ม.ค.-มิ.ย.2559.International Conferences
 • Nwe Zin Oo, Chaikan, P., "Efficient Implementation of Strassen's Algorithm for Memory Allocation using AVX Intrinsic on Multi-core Architecture," Proceedings of the 34th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), pp.326-329. Republic of South Korea, 23-26 June 2019.

 • Chaikan, P., Mitatha, S., “Improving the addWeighted Function in OpenCV 3.0 using SSE and AVX intrinsics," Proceedings of the 2015 International Conference on Computer Systems and Instrumentation (ICCSI2015), pp.57-61, Singapore. December 16-17, 2015.

 • Masamae I., Chaikan P., “Integrating Lip-Reading and Thai Speech to Control Electronic Devices in a Vehicle,” The 5th IEEE International Conference on System Engineering and Technology:ICSET2015,” pp.31-34, Shah Alam, Malaysia, August. 10-11, 2015.

 • Chaikan, P., “A Review of Speech Processing Technologies for Solving Thai Word Mispronunciations,” Proceedings of the 2012 International Conference on Applied Computer Technology and Information Systems, pp.14-18, Songkhla, Thailand, September 21-22, 2012.

 • Chaikan, P., Karnjanaecha, M., "The Use of Top-View Finger Image for Personal Identification ", Proc. of the 5th International Symposium of Image and Signal Processing and Analysis: ISPA2007", pp. 343-346, Istanbul, Turkey, Sept. 27-29, 2007.

 • Chaikan, P., Karnjanaecha, M., "A Reference Point Detection Algorithm for Top-View Finger Image Recognition ", Proc. of the 5th International Symposium of Image and Signal Processing and Analysis: ISPA2007", pp. 347-350,  Istanbul, Turkey, Sept. 27-29, 2007.National Conferences
 • Chaikan, P., Karnjanadecha, M., “Integrating Fingerprint and Top-View Finger Image for Personal Verification,” Proceedings of the 7th PSU Engineering Conference - PEC7, Faculty of Engineering PSU, Hatyai, Songkhla, Thailand,   pp. 157-160, May 21-22, 2009.

 • Chaikan, P., Karnjanadecha, M., “A Systematic Method for Fingerprint Post-Processing,”  Proceedings of the 6th PSU Engineering Conference – PEC6, Faculty of Engineering PSU, Hatyai, Songkhla, Thailand, pp. 115-118, May 8-9, 2008.

 • Suwannarat, K., Karnjanadecha, M., Khaorapapong, T., and Chaikan, P., "A Multi-Chammel Incremental Encoder Interfacing Circuit Design Using FPGA", Proceedings of the ECTI 2006 Conference, Ubon Rachathani, Thailand, pp. 307-311, May 10-12, 2006.

 • Chaikan, P. and Mitatha, S., “Reconsidering the structure of a pipeline enabled 8051 microprocessor,” Proceedings of the 4th Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop – ICEP2004, Phuket, Thailand, pp. 147-151, Jan 22-23, 2004.

 • Chaikan, P., “An Improvement of the divide operation in a pipeline processor,” Proceedings of the 3rd Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop – ICEP2003, Songkhla, Thailand, pp. 187-190, Jan 30-31, 2003.

 • กรกต สุวรรณรัตน์, มนตรี กาญจนะเดชะ, ธเนศ เคารพาพงศ์ และปัญญยศ ไชยกาฬ, "การประมาณค่าความเร็วตัวเข้ารหัสแบบหมุนชนิดเพิ่มค่าด้วยวิธีวัดความกว้างเต็มคาบโดยใช้เอฟพีจีเอ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 4 , ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 31 มีนาคม 2549.