รศ. ทศพร กมลภิวงศ์

Position: รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิชาการ
Office: Room R302 Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
Hatyai, Songkhla, 90112
Tel: +66 (0)74 287343
Fax: +66 (0)74 212895
Homepage: -