คุณ บงกช พฤกษพงษ์

Position: นักวิชาการศึกษา (งานบัญฑิตศึกษา นโยบายและแผนประกันคุณภาพ)
Office: Room R205
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
Hatyai, Songkhla, 90112
Tel: +66 (0)74 287358
Fax: +66 (0)74 212895
Homepage: -