ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์

Position: รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
Office: Room R409
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
Hatyai, Songkhla, 90112
Tel: +66 (0)74 287407
Fax: +66 (0)74 212895
Homepage: -
Education:
  • 1990 - B.Eng. (honored) Electrical Engineering, Prince of Songkhla university
  • 1997 - Maitrise Automatism, UPS, Toulouse, France
  • 1998 - D.E.A. Automatism, INPT/ ENSEEIHT France
  • 2001 - Doctorat Systems Automatiques Automatism, INPT/ ENSEEIHT France