รศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์

Position: อาจารย์
Office:

ห้อง R204 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110


Tel: +66 (0)74 287352 (direct)
Fax: +66 (0)74 287076
Education:

เดือน/ปี

วุฒิปริญญา

สาขาวิชา

สถาบัน

มกราคม 2544

Ph.D.

Computer Science

University of Manchester, United Kingdom

พฤษภาคม 2540

M.Phil.

Computer Science

University of Manchester, United Kingdom

มีนาคม 2532

วศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า(สื่อสาร)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Expertise:
 • Parallel and Distributed Systems and Computing,
 • Parallel and Distributed Simulation and Systems,
 • Computer Architecture and Organization,
 • Braille Computer Systems and Assistive Technology
Field of Interests:
 • Cloud and Distributed Computing: Parallel and Distributed Systems and Computing, Parallel and Distributed Simulation and Systems,
 • Cache System and Mechanism
 • Text Processing and Sentiment Analysis,
 • Assistive Technology: Braille Computer Systems and Other Assistive Tools
Professional and Honor Societies:
 • สมาชิก IEEE
 • ECTI-CON Steering Committee
 • ISPACS Steering Committee
Teaching Involvements:

Introduction to Computer Programming

Data Structure and Computer Programming Techniques

Ethical, Legal and Social Issues in Computer Profession

Advanced Computer Architecture and Organization

Computer Engineering Lab. I

Computer Engineering Lab. II

Computer Engineering Lab IV

Computer Engineering Project I

Computer Engineering Project II

Seminar I

Seminar II

Computer Engineering Small Project

Computer Engineering Project Preparation

Parallel and Distributed Simulation Systems

Introduction to High Level Architecture and Creating Computer Simulation

Parallel Computing/Parallel and Distributed Computing

Research & Development Methodologies

Cloud Computing Principles and Paradigms

Seminar I

Thesis

 

 

 

On-Going and Funded Research Projects:

See http://fivedots.coe.psu.ac.th/~pichaya

Papers and Publications:

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 1. Myint Zaw and Pichaya Tandayya, Product Categorization for Social Marketing Applying the RFC Model and Data Science Techniques, International Journal of Business Analytics, IGI Global, Vol. 7, Issue 4, Article 5, pages xxx-xxx, 20xx, ISSN print xxx, on-line xxx. (To be published)

 2. Kasikrit Damkliang and Pichaya Tandayya, Middleware for Running and Debugging Taverna Workflows Using RESTful Web Services, International Journal of Simulation and Process Modelling, Inderscience Publishers, Vol. x, No. x, pages xxx-xxx, 20xx, ISSN print 17402123, on-line 17402131. (To be published)

 3. Kritwara Rattanaopas and Pichaya Tandayya, Adaptive Workload Prediction for Cloud-Based Server Infrastructures, Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, Vol. 9, No. 2-4, pages 129-134, 2017, e-ISSN: 2289-8131.

 4. Kasikrit Damkliang, Pichaya Tandayya, Unitsa Sangket and Ekawat Pasomsab, Similarity Score Estimation and Gaps Trimming of Multiple Sequence Alignment for Phylogenetic Tree Analysis, ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT), Vol. 11, No. 2, pages 129-142, November, 2017.

 5. Unitsa Sangket, Surakameth Mahasirimongkol, Pichaya Tandayya, Surasak Sangkhathat, Wasun Chantratita, Qi Liu and Yutaka Yasui, Parallelization of Logic Regression Analysis on SNP-SNP Interactions of a Crohn’s Disease Dataset Model, Journal Sains Malaysiana, Vol. 46, No. 9, pages 1449–1455, 2017, http://dx.doi.org/10.17576/jsm-2017-4609-13.

 6. Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, Workload Scheduling for Nokkhum Video Surveillance as a Service Running on Infrastructure as a Service, Multimedia Tools and Applications, Springer, DOI: 10.1007/s11042-016-4225-1, Volume 77, Issue 1, pages 1363-1389; First online: 11 January 2017, ISSN 1573-7721, Print publication date: 1 January 2018, ISSN 1380-7501 (Journal Impact Factor: 1.541/2018).

 7. Kasikrit Damkliang, Pichaya Tandayya, Unitsa Sangket, and Ekawat Pasomsub, Integrated Automatic Workflow for Phylogenetic Tree Analysis Using Public Access and Local Web Services, Journal of Integrative Bioinformatics, 13(1):287, 2016. DOI:10.2390/biecoll-jib-2016-287. First online: 28 November 2016, ISSN 1613-4516. Online Journal: http://journal.imbio.de/index.php?paper_id=287.

 8. Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, A Flexible and Scalable Component-based System Architecture for Video Surveillance as a Service, Running on Infrastructure as a Service, Multimedia Tools and Applications, Springer, Volume 75, Issue 4, Pages 1765-1791, Online publication date: 31 December 2014, ISSN 1573-7721, Print publication date: 15 February 2016, ISSN 1380-7501 (Journal Impact Factor: 1.331/2015).

 9. Pichaya Tandayya, Wannarat Suntiamorntut, Suntorn Witosurapot, Chatchai Jantaraprim, Worraprot Chukumnird, Vorapol Thinnagonsutibut, Thanathip Limna, Suppachai Madue, and Wirapol Niyomman, Computer Notebook with Thai and English Processing for the Visually Impaired, Selected Papers from the Japanese Conference on the Advancement of Assistive and Rehabilitation Technology, 23rd JCAART 2008, Niigata, Assistive Technology Research Series, IOS Press, Netherlands, Volume 28, May 2011, pages 166-172, ISBN 978-1-60750-757-4 (Editors: Ohnabe, H., Kubo, M., Collins, D.M., Cooper, R.A.).

 10. สุพัตรา พุฒิเนาวรัตน์, เกริกชัย ทองหนู และ พิชญา ตัณฑัยย์, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบกระจายสำหรับการประยุกต์ใช้งานร่วมกันเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (Distributed Geographic Information System for Geocollaboration Applications: A Case Study of Flood in Amphoe Hat Yai, Songkhla Province),วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand), ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, หน้าที่ 1-14, พฤษภาคม-สิงหาคม 2553, ISSN 1513-4261.

 11. Unitsa Sangket, Surakameth Mahasirimongkol, Wasun Chantratita, Pichaya Tandayya and Yurii S. Aulchenko, ParallABEL:  An R Library for Generalized Parallelization of Genome-Wide Association Studies. BMC Bioinformatics, Volume 11:217, 29 April 2010. (Journal Impact Factor: 3.78/2010)

 12. Pruittikorn Smithmaitrie, Jinda Kanjantoe and Pichaya Tandayya, Touching Force Response of the Piezoelectric Braille Cell, Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, Volume 3, Issue 6, November 2008, pages 360 - 365, ISSN 1748-3107 (Journal Impact Factor: 0.038/2008).

 13. Richard Zobel, Pichaya Tandayya, and Helmut Duerrast, Modelling and Simulation of the Impact of Tsunami Waves at Beaches and Coastlines for Disaster Reduction in Thailand, International Journal of Simulation Systems, Science & Technology (Special Issue on: Modelling, Simulation and Decision Support), United Kingdom Simulation Society, Volume 7, Number 4 & 5, July 2006, pages 40-50, ISSN 1473-8031.บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการและมีการพิมพ์รวมเล่ม 
 1. ปัณณ์ เรืองจารุวัฒนา และ พิชญา ตัณฑัยย์, แอปพลิเคชันช่วยแต่งและตรวจกลอน, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 (ECTI-CARD 2020), นครสวรรค์, 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2563.

 2. Taofik Lamsub and Pichaya Tandayya, A Dynamic Popularity Caching Policy for Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, In Proceedings of The 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2019), Ho Chi Minh City, Vietnam, 25th - 27th September 2019.

 3. Thada Wangthammang and Pichaya Tandayya, A Software Cache Mechanism for Reducing the OpenTSDB Query Time, In Proceedings of The 18th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2018), Bangkok, Thailand, 26th - 29th September 2018.

 4. Myint Zaw and Pichaya Tandayya, Multi-level Sentiment Information Extraction Using the CRbSA Algorithm, In Proceedings of 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2018), Nakhon Pathom, Thailand, 11th – 13th July 2018.

 5. ธวัชชัย กลิ่นหอม, อภิชาติ และดัม และ พิชญา ตัณฑัยย์, เทรนเนอร์ส่วนบุคคล, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 9 (ECTI-CARD 2017), โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาเทนรีสอร์ท, เชียงคาน, เลย, 25-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560, หน้า 53-56.

 6. Phutthewan Yangyuenyong, Aran Khunarree, Chalemchon Saekoo, Pichaya Tandayya and Thanathip Limna, A Distributed Simulation System for Training and Testing MOBA Game Programming, In Proceedings of The 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2017), Phuket, Thailand, 27th – 30th June 2017.

 7. Kritwara Rattanaopas and Pichaya Tandayya, Adaptive Workload Prediction for Cloud-based Server Infrastructures, In Proceedings of 2nd Advancement on Information Technology International Conference (ADVCIT 2015), Krabi, Thailand, 3rd – 5th December 2015.

 8. Kritwara Rattanaopas and Pichaya Tandayya, Performance Analysis of a Multi-Tier Video on Demand Service on Virtualization Platforms, In Proceedings of 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2015), Chiang Mai, Thailand, 23rd – 26th November 2015.

 9. Kasikrit Damkliang, Pichaya Tandayya, Unitsa Sangket, Surakameth Mahasirimongkol, and Ekawat Pasomsab, An Efficient Process for Enhancing Genotype Imputation in Genome-wide Association Studies Using High Performance Computing, In Proceedings of 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2015), Chiang Mai, Thailand, 23rd – 26th November 2015.

 10. Attasuntorn Traisuwan, Pichaya Tandayya and Thanathip Limna, Workflow Translation and Dynamic Invocation for Image Processing Based on OpenCV, In Proceedings of 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2015), Hat Yai, Songkhla, Thailand, 22nd – 24th July 2015.

 11. Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, Video Surveillance as a Service Cost Estimation and Pricing Model, In Proceedings of 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2015), Hat Yai, Songkhla, Thailand, 22nd – 24th July 2015.

 12. วรา พูลสวัสดิ์ และ พิชญา ตัณฑัยย์, การประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์แบบอัลตราโซนิคเพื่อช่วยผู้พิการทางสายตาค้นพบวัตถุในพื้นที่ใหม่, การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015), โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา, ตรัง, 8-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558.

 13. Kritwara Rattanaopas and Pichaya Tandayya, Comparison of Disk I/O Power Consumption in Modern Virtualization,  In Proceedings of 2nd International Conference on Computer, Communication, and Control (I4CT 2015), Kuching, Sarawak, Sarawak, Malaysia, 21st - 23rd April 2015.

 14. Attasuntorn Traisuwan, Yoschanin Sasiwat, Wongpiti Wangsanti, Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, Hawk Eye Community: an API for Nokkhum VSaaS,  In Proceedings of The 29th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2014), Phuket, Thailand, 1st   -4th  July 2014.

 15. Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, Approaches in Stereo Vision for Obstacle Location and Presentation for the Visually Impaired, In Proceedings of 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012), Pattaya, Thailand, 17th -18th October 2012, pages 93-98.

 16. Teerapon Chongpipattanasiri, Watcharin Kaewapichai, and Pichaya Tandayya, Data Fusion of Stereo Vision and Ultrasonic Sensing for the Visually Impaired’s Travelling Guide, In Proceedings of 2012 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2012), Pattaya, Thailand, 17th -18th October 2012, pages 117-121.

 17. Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, Design for a Flexible Video Surveillance as a Service, In Proceedings of 5th International Conference on Image and Signal Processing (CISP 2012), Chongqing, China, 16th -18th  October 2012, pages 222-226.

 18. Kamonwan Pakdeechote and Pichaya Tandayya, A New Web Interface for the Visually Impaired to Access Facebook, In Proceedings of 6th International Convention on Rehabilitative Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2012), Singapore, 24th – 26th July 2012.

 19. Sureerat Kaewkeeree and Pichaya Tandayya, Enhancing the Taverna Workflow System for Executing and Analyzing the Performance of Image Processing Algorithms, In Proceedings of 9th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2012), Bangkok, Thailand, 30th May – 1st June 2012.

 20. Teerapon Chongpipattanasiri, Watcharin Kaewapichai, and Pichaya Tandayya, The Stereo Vision and Distance Sensors Fusing for the Visually Impaired, In Proceedings of 10th International PSU Engineering Conference (IPEC-10), Songkhla, Thailand, 14th -15th May 2012.

 21. ทศวัฒน์ ชุณหวิทยะธีระ และพิชญา ตัณฑัยย์, “การใช้เอ็นแกรมช่วยในการตัดสินใจแปลอักษรเบรลล์ที่ใช้คำควบกล้ำ สระประสม และอักษรเบรลล์สองเซลล์,” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2555, เชียงใหม่, ประเทศไทย, 17 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า xx-xx.

 22. Unitsa Sangket, Surakameth Mahasirimongkol, Wasun Chantratita, Pichaya Tandayya, and Yurii S. Aulchenko, ParallABEL: an R library for speedup of GWAS applying parallel computing, In Proceedings of 10th International Conference on Bioinformatics and 1st International Society for Computational Biology-Asia (InCoB 2011/ISCB-Asia 2011), Kuala Lumpur, Malaysia, 30th November 30 – 2nd December 2011.

 23. Richard Zobel, Helmut Duerrast, and Pichaya Tandayya, The Uniqueness of Adjacent Beaches for Tsunami Mitigation Efforts: A Case Study from Phuket, Thailand, In Proceedings of 2nd International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, Bali, Indonesia, 28th -30th September 2010, pages 407-411, ISBN: 978-0-7695-4262-1.

 24. เสาวลักษณ์ ธีระธนานนท์ และพิชญา ตัณฑัยย์, การออกแบบและวิเคราะห์การจัดวางอักขระภาษาไทยแบบต่างๆเพื่อใช้ในคีย์บอร์ดบนจอภาพ, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8, สงขลา, 22-23 เมษายน 2553, รางวัลบทความดีเด่นด้านประยุกต์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์.

 25. Pichaya Tandayya, Vorapol Thinnagonsutibut, Chatchai Jantaraprim, and Wiraman Niyompol, On-the-fly Braille and ASCII Thai Translation for PSU Braille Notebook, In Proceedings of 24th Japanese Conference on the Advancement of the Assistive and Rehabilitation Technology (24th JCAART), National Rehabilitation Center for Persons with Disabilities, Saitama, Japan, 26th -28th August 2009, pages 141-142.

 26. Kasikrit Damkliang, Pichaya Tandayya, Ekawat Pasomsuba, Wasun Chantratita and Surakameth Mahasirimongkol, Taverna Workflow for Validating Biomart Services, In Proceedings of 2009 International Conference on Computer  Design and Applications (ICCDA 2009), 15th - 17th May 2009, pages 459-463, ISBN: 978-1-4244-4263-8.

 27. Thanathip Limna and Pichaya Tandayya, Enhancing the Pixel-to-Pixel Depth Discontinuities Algorithm Using MPI, In Proceedings of The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2009), Phuket, Thailand, 13th - 15th May 2009, pages 86-90.

 28. Thanathip Limna, Pichaya Tandayya and Nikom Suvonvorn, Low-cost Stereo Vision System for  Supporting the Visually Impaired’s Walk, In Proceedings of 3rd international Convention on Rehabilitative Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2009), Singapore, 22nd – 26th April 2009.

 29. Kasikrit Damkliang, Pichaya Tandayya, Unitsa Sangket and Theerawut Phusantisampan, Taverna Workflow and Supporting Services for Single Nucleotide Polymorphisms Analysis Gene Using Taverna, In Proceedings of 2009 International Conference on Information Management and Engineering (ICIME 2009), Kuala Lumpur, Malaysia, 3rd - 5th April 2009, pages 27-31, ISBN: 978-1-4244-3774-0.

 30. Pichaya Tandayya, Wannarat Suntiamorntut, Suntorn Witosurapot, Chatchai Jantaraprim, Worraprot Chukumnird, Vorapol Thinnagonsutibut, Thanathip Limna, Suppachai Madue, and Wiraman Niyompol, Computer Notebook with Thai and English Processing Support for the Visually Impaired, In Proceedings of 23rd Japanese Conference on the Advancement of the Assistive and Rehabilitation Technology, Niigata, Japan, 27th – 29th August 2008, pages 333-334.

 31. Wiraman Niyomphol, Pichaya Tandayya, Wichian Nantachaipitak, and Chaiya Intasoi, A Simple Text-based Method of Producing Math/Science Symbols or Musical Notes for Use in a Thai/English Braille Translation Software, In Proceedings of 2nd  International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2008), Bangkok, Thailand, 13th-15th May 2008.

 32. ฐิติมา เทพญา, พิชญา ตัณฑัยย์ และฉัตรชัย จันทร์พริ้ม, การจำลองแบบกระจายศูนย์เชิงโต้ตอบโดยใช้สถาปัตยกรรมระดับสูงบนโปรแกรมไซน์แลป (HLA-Based Distributed Interactive Simulation on Scilab), งานสัมมนาวิชาการไทยกริด Thai Grid Computing Conference (TGCC 2007), 23 – 24 สิงหาคม 2550.

 33. สายรุ้ง แก้วสว่าง, พรนลัท ศรประสิทธิ์ และพิชญา ตัณฑัยย์, การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการออกแบบอักษรเบรลล์ไทยและอังกฤษเมื่อใช้คีย์บอร์ดแบบเบรลล์, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ครั้งที่ 5, ภูเก็ต, 10-11 พฤษภาคม 2550, หน้าที่ PEC5011-12-PEC5011-15.

 34. Thanathip Limna, Chomphunut Sae-tang, Chatchai Jantaraprim, Pichaya Tandayya and Wiraman Niyompol, Linux User Interface and Front-end Operation for the Visually Impaired, In Proceedings of the Inaugural International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2007), Singapore, 23rd  – 26th  April 2007, pages 179-184, ISBN 978-981-05-8075-9.

 35. Aphisada Inthasara, Ladawan Mipansaen, Pichaya Tandayya, Chatchai Jantaraprim and Patimakorn Jantaraprim, MusicXML to Braille Music Translation, In Proceedings of the Inaugural International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2007), Singapore, 23rd  – 26th  April 2007, pages 189-194, ISBN 978-981-05-8075-9.

 36. Pongkan Kansong, Darika Marneechay, Pichaya Tandayya, Chatchai Jantaraprim, and Wiraman Niyompol, Graphic User Interface and Front-end Operation on MS Windows, In Proceedings of the Inaugural International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2007), Singapore, 23rd  – 26th  April 2007, pages 52-56, ISBN 978-981-05-8075-9.

 37. Pruittikorn Smithmaitrie,   Jinda Kanjantoe and Pichaya Tandayya, Touching Force Response of the Piezoelectric Braille Cell, In Proceedings of the Inaugural International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe 2007), Singapore, 23rd  – 26th  April 2007, ISBN 978-981-05-8075-9.

 38. Richard Zobel, Pichaya Tandayya, and Helmut Duerrast, Affordable Strategies for the Reduction of Future Tsunami Effects on Local Populations in Phuket, Krabi and Phang Nga, Southern Thailand, In Proceedings of Asia Modelling & Simulation (AMS 2007), Phuket, Thailand, 27-30 March 2007, pages 75-81.

 39. ธนาธิป ลิ่มนา,  ชมพูนุท แซ่ตั้ง,  พงศ์กานต์ กาลสงค์,  ดาริกา มณีฉาย, จอมขวัญ  วิจิตต์พันธ์, ทศวัฒน์ ชุณหวิทยะธีระ  อภิษฎา อินทสระ, .ลดาวัลย์ มีพันแสน,  พิชญา ตัณฑัยย์,  ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม, และวีระแมน นิยมพล, การแปลงข้อมูลระหว่างรูปแบบ XML และอักษรเบรลล์, การประชุมวิชาการประจำปี 2550 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, 28-30 มีนาคม 2550, ISBN 978-974-229-150-1.

 40. Pichaya Tandayya, Suntorn Witosurapot, Chatchai Jantaraprim, Worraprot Chukumnird, and Wiraman Niyompol, A Braille computer notebook with Thai and English processing capability for visually impaired people, In Proceedings of the 12th World Conference of the International Council for Education of People with Visual Impairment (ICEVI), Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, Malaysia, 16th-21st July 2006.

 41. วรพล ทินกรสูติบุตร, ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม และ พิชญา ตัณฑัยย์, การแปลงข้อมูลเบรลล์และไทยแบบทันทีทันใด, การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 19-20 พฤษภาคม 2549.

 42. Thitima Theppaya, Pichaya Tandayya and Chatchai Jantaraprim, Integrating the HLA RTI Services with Scilab, In Proceedings of the International Workshop on Distributed Simulation on the Grid (DSGrid) organized under the 6th  IEEE International Symposium on Cluster Computing and the Grid (CCGrid06), Singapore, 16th -17th May 2006.

 43. Pichaya Tandayya, Watchara  Tongruang and Alwaris  Daragai, Distributed Othello, In Proceedings of the 10th  Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 10), pages 277-283, Chiangmai, Thailand, 22nd -24th  March 2006, ISBN 974-656-924-4.

 44. Thitima Theppaya, Pichaya Tandayya and Chatchai Jantaraprim, Integrating HLA with Scilab, In Proceedings of the 2005 Fall Simulation Interoperability Workshop (Fall SIW 2005), Orlando, Florida, USA, 18th-23rd September 2005, pages 89-94, ISBN 1-930638-40-1.

 45. สมชาย เพ็ชรเกลี้ยง, พิชญา ตัณฑัยย์, การเพิ่มเติมการแปลงข้อความรหัสแอสกีอักษรไทยเป็นรหัสคอมพิวเตอร์เบรลล์ในโปรแกรมแปลงอักษรเบรลล์เอ็นเอฟบีทรานส์ (Thai Braille translation on Nfbtrans), งานประชุมประจำปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2548: “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยสู่เศรษฐกิจยุคโมเลกุล”, ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, 27-30 มีนาคม 2548.

 46. ศันสนีย์ บุญสนอง, พิชญา ตัณฑัยย์, โปรแกรมแปลงอักษรเบรลล์ให้เป็นแอสกี (Thai Braille to ASCII Translation Program), การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3, สงขลา, 8-9 ธันวาคม 2547.

 47. Atinat Palawan, Pichaya Tandayya, and Suntorn Witosurapot, A simulation of the HLA infrastructure based on the ns network simulation tool, In Proceedings of the 2004 European Simulation Interoperability Workshop (Euro-SIW), pages 53 - 61, Edinburgh, United Kingdom, 28th  June - 1st  July 2004, ISBN 1-930638-33-7.

 48. Chirawat Wattanapanich and Pichaya Tandayya, Distributed simulation of an emergency system for the flood disaster in Hat Yai, Thailand, In Proceedings of 18th  European Simulation Multiconference (ESM2004), pages 187-192, Magdeburg, Germany, 13th -16th  June 2004, ISBN 3-936150-35-4.

 49. Atinat Palawan, Pichaya Tandayya, and Suntorn Witosurapot, An Approach for Analyzing the HLA Performance with the NS Network Simulation tool, In proceedings of 3rd International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2003), pages 675-679, Songkhla, Thailand, 3rd-5th September 2003, ISBN 974-644-437-9.

 50. Chirawat Wattanapanich and Pichaya Tandayya, Design of a Decision Support Simulation System in Case of Flooding with HLA, In proceedings of 3rd Information and Computer Engineering Postgraduate Workshop 2003 (ICEP2003), pages 94-98, Songkhla, Thailand, 30th-31st January 2003, ISBN 974-644-418-2.

 51. T. Keawmanee, K. Seubpradit, P. Tandayya, Development of a Distributed Road Traffic Simulation System, In Proceedings of the 2002 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), volume 2, pages 1324-1326, Phuket, Thailand, 16th-19th July 2002, ISBN 974-628-917-9.

 52. ศรัณยู นาโค, วิภารัตน์ อินทร์มณี, วรพล ทินกรสูติบุตร, พิชญา ตัณฑัยย์, ระบบต้นแบบของคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์บอร์ดและหน่วยแสดงผลแบบเบรลล์ภาษาไทยและอังกฤษสำหรับผู้พิการทางสายตา, การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์เพื่อโลกน่าอยู่, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, 4-5 กรกฎาคม 2545.

 53. Pichaya Tandayya, Totsaporn Keawmanee, Kaned Seubpradit, Jedsada Pengsuwan, Latthaphon Phorphon, Distributed Simulation of a Road Traffic System Applying HLA, In Proceedings of the 2002 European Simulation Interoperability Workshop (Euro-SIW), pages 99-103, London, United Kingdom, 24th-26th June 2002,  ISBN 1-930638-24-8.

 54. J. Phengsuwan, L. Phorphon and P. Tandayya, Distributed Simulation Application on High Level Architecture, In Proceedings of International Symposium on Communications and Information Technology 2001 (ISCIT 2001), pages , 570-573, Chiangmai,  Thailand, 14th-16th November 2001.

 55. Pichaya Tandayya and Richard Zobel, The Instant Model for a DIS Road Traffic Simulation System. In Proceedings of 14th European Simulation Multiconference (ESM2000), Editor: Rik Van Landeghem, pages 411-415, Ghent Belgium, 23rd-26th May 2000, ISBN 1-56555-204-0.

 56. Pichaya Tandayya and Richard Zobel, Agent-Based Simulation in DIS Civil Systems. In Proceedings of Workshop 2000 Agent-Base Simulation, Editor: Christoph Urban, pages 199-204, Passau, Germany, 2nd-3rd May 2000, ISBN 1-56555-185-0.

 57. Pichaya Tandayya and Richard Zobel, An Approach to a Civil DIS System, In Proceedings of Simulation in Industry: 11th European Simulation Symposium (ESS 99), Editors: Graham Horton and Dietmar Moeller and Urich Ruede, pages 569-573, SCS, Erlangen, Germany, 26th-28th October 1999, ISBN 1-56555-17-x.

 58. P. Tandayya and R. N. Zobel, VISTA Real-time Animation Software in a Distributed Spacecraft Simulation System, In Proceedings of 5th International Workshop on Simulation for European Space Programmes (SESP 98), pages 183-190, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, 3rd -5th  November 1998, ISSN 1022-6656.

 59. Pichaya Tandayya and Richard Zobel, Application of DIS Communication Protocols in Spacecraft Simulation Systems, In Proceedings of World Congress on Systems Simulation 97: Applications of Simulation, Singapore, 1st -3rd September 1997.

 60. P. Tandayya and R. N. Zobel, Application of the VISTA Animation Software in Spacecraft Simulation Systems, In Proceedings of Thai Academic Conference 1997, UMIST, Manchester, UK, 22nd June 1997.

 61. Pichaya Tandayya and Weerapan Musigasarn, Object Oriented Call Processing Software at GPM Level for TDSS1-R Telephone Exchange, Electrical Engineering, In Proceedings of 18th Thailand’s Electrical Engineering Conference, November 1995. ประเภทหนังสือและตำรา
 1. Thanathip Limna, Pichaya Tandayya, and Nikom Suvonvorn, Stereo Vision Utilizing Parallel Computing for the Visually Impaired, Book Chapter, In "Rehabilitation Engineering", IN-TECH, ISBN  978-953-7619-37-4, Available on-line at intechweb.org.

 2.  พิชญา ตัณฑัยย์, ประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์, โรงพิมพ์ดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์, 2558, ISBN 978-616-394-183-1บทความทางวิชาการ
 1. พิชญา ตัณฑัยย์, มิติของจรรยาบรรณวิชาชีพ (Dimensions of Professional Ethics), การประชุมวิชาการวิศวศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติ ครั้งที่ 12 (The 12th International and National Conference on Engineering Education), เขาใหญ่, นครนายก, 15-17 พฤษภาคม 2557

 2. พิชญา ตัณฑัยย์, แนวคิดและหลักปฏิบัติที่พึงนำเสนอในรายวิชาประเด็นทางจริยธรรม สังคม และกฎหมายของวิชาชีพวิศวกรรม (Concepts and Guidelines for Ethical, Legal and Social Issues in Computer Profession), การประชุมวิชาการวิศวศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติ ครั้งที่ 11 (The 11th International and National Conference on Engineering Education), ป่าตอง, ภูเก็ต, 9-11 พฤษภาคม 2556

 3. พิชญา ตัณฑัยย์, ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพตามหลักสูตรของไอทริปเปิลอี (Social and Professional Issues According to the IEEE Curricula), การประชุมทางวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Engineering Education), หน้าที่ 11-18, เขาใหญ่, นครราชสีมา, 4-6 พฤษภาคม 2549

 4. พิชญา ตัณฑัยย์, ประสบการณ์การสอนในรายวิชาประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (Teaching Experience in Ethical, Legal and Social Issues in Computer Profession), การประชุมทางวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference on Engineering Education 3), จอมเทียน, ชลบุรี, 5-6 พฤษภาคม 2548บทความทั่วไป
 1. พิชญา ตัณฑัยย์, แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านคุณภาพบัณฑิต: ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล, เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550, หน้าที่ 9-13, สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, กรกฎาคม 2550, ISBN 978-974-11-4866-0.