ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบของผู้ร่วมเรียน โดยมีเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปและมีคะแนนเฉลี่ย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในรูปแบบผู้ร่วมเรียน จะมีเกณฑ์ในการสำเร็จการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาในหลักสูตรปกติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่