เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา และส่งเสริมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้สร้างความร่วมมือระดับหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจในด้านงานวิจัยสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และมีโอกาสเลือกแผนการเรียน Double Degree โดยได้ร่วมมือกับ the Graduate School of Natual Science and Technology, Kanazawa Univeristy แห่งประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก

Double-Degree Master's Program / Double-Degree Doctor's Program