หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รู้จักวิเคราะห์และประยุกต์ได้อย่างเชี่ยวชาญ  เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริงเป็นที่ยอมรับ    พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและเอื้ออาทรต่อสังคม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดการเรียนการสอนใน 4 แขนงดังต่อไปนี้

หลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

ปัจจุบัน ภาควิชาฯ จัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยการกำหนดคุณสมบัติผู้เรียนดังนี้

ระดับปริญญาโท

สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 1

สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแผน ก แบบ ก 2

ระดับปริญญาเอก

สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 1

สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาแบบ 2

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรนี้เปิดสอนเฉพาะแผน ก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2 ซึ่งเป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ดังนี้

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก1

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ

-

3

หมวดวิชาเลือก

-

12

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

36

21

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรนี้มี 3แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย

หมวดวิชา

แบบ1.1

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

แบบ2.1

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

แบบ2.2

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมวดวิชาบังคับ

-

-

3

หมวดวิชาเลือก

-

12

21

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

48

48

48