ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร

Position: หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Office:

Room 409, Department of Computer Engineering Faculty of Engineering, Prince of Songkla University Hatyai, Songkhla, 90112.


Tel: +66 (0)74 287399
Fax: +66 (0)74 212895
Education:

 

Expertise:

ตําแหน่ง

Field of Interests:
 • Computer Vision
 • Machine Vision
 • Image Processing
 • Automation
 • Video Surveillance
Professional and Honor Societies:

รางวัล

 • รางวัล Best Paper Award เรื่อง "ระบบการยืนยันความเป็นต้นฉบับของวิดีโอสำหรับกล้องวงจรปิด"    งานประชุมทางวิชาการ ECTI - CARD 2014 
 • รางวัล Gold Award ผลงานวิจัยร่วมแสดงนิทรรศการงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ - ระบบเฝ้าระวังสำหรับผู้สูงอายุ    Thailand Research Expo 2013
 • รางวัล Special Prize ด้านเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม – ระบบวิเคราะห์ตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์เพื่อรักษาความปลอดภัย    วันนักประดิษฐ์ ปี 2556
 • รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ปีการศึกษา 2555
Teaching Involvements:
 • 242-101 Introduction to Computer Programming
 • 242-201 Computer Engineering Software Laboratory I
 • 242-203 Computer Engineering Software Laboratory II
 • 242-207 Programming Fundamentals I 
 • 242-497 Computer Vision Theory and Practice
 • 242-677 Computer Vision
 • 242-701 Seminar in Computer Engineering I
 • 242-703 Seminar in Computer Engineering III
 • 245-591 Seminar in Management of Information Technology I
 • 245-691 Seminar in Management of Information Technology II
On-Going and Funded Research Projects:

โครงการวิจ้ย

 • โครงการระบบตรวจนับด้วยภาพวิดีโอแบบเวลาจริงสำหรับโรงงานอุตสหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  ผู้ร่วมโครงการโครงการวิจัย
 • โครงการระบบเฝ้าระวังสำหรับผู้สูงอายุ ระยะที่สาม 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ TCELS ห้วหน้าโครงการวิจัย 
 • โครงการระบบเฝ้าระวังสำหรับผู้สูงอายุ ระยะที่สอง 2559​ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ TCELS ห้วหน้าโครงการวิจัย 
 • โครงการระบบเฝ้าระวังสำหรับผู้สูงอายุ ระยะที่หนึ่ง​ 2558 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ TCELS ห้วหน้าโครงการวิจัย 
 • โครงการการประมวลผลภาพเคลื่อนไหวสำหรับวิเคราะห์รูปแบบการทำกิจกรรมในผู้สูงอายุ ภายใต้ ชุดโครงการวิจัยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ฟื้นฟูสำหรับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 2554-2557 โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ  ห้วหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้วหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการการพัฒนาระบบตรวจนับปริมาณบุคคลแบบอัตโนมัติสำหรับทางเข้า ออกอาคารขนาดใหญ่โดยใช้ระบบสเตอริโอวิชัน 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ร่วมโครงการวิจัย
 • โครงการการพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ แบบเคลื่อนย้ายได้ แลสามารถใช้ในขณะผ่าตัดได้ 2554-2556 จากกองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ร่วมโครงการวิจัย
 • โครงการการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ 2554-2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ผู้ร่วมโครงการวิจัย
 • โครงการศึกษาติดตั้งระบบตรวจจับการฝ่าสัญญาณไฟจราจร 2554-2555 จากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการการพัฒนาระบบประมวลภาพและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ​2551-2552 ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการ The preliminary Study of Image Processing Techniques for Security System 2550–​2551 สำนักงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หัวหน้าโครงการวิจัย
 • โครงการ Distributed Video Analysis, Design for CCTV Surveillance System ​2550– 2551​ ​คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หัวหน้าโครงการวิจัย

โครงการบริการวิชาการ

 • โครงการระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องกวนและหีบปาล์มน้ำมัน 2563 iTAP ห้วหน้าโครงการ 
 • โครงการเพิ่มผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ห้วหน้าโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ห้วหน้าโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • โครงการพัฒนาระบบตรวจนับจำนวนกระสอบน้ำแข็ง 2561 iTAP ห้วหน้าโครงการ 
 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาระบบตรวจนับจำนวนกระสอบน้ำแข็งอัตโนมัติ 2560 iTAP ห้วหน้าโครงการ 
 • โครงการระบบวิคราะห์ป้ายทะเบียน 2558 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ที่ปรึกษาโครงการ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • โครงการพัฒนาระบบสำหรับศูนย์ปฏิบัติการรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เฟส 2 (Regional Operation Center ROC) 2557-2558 กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสงขลา ที่ปรึกษาโครงการ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • โครงการแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดสงขลา 2557 2556 ทรัพยากรน้ำเขต 12 ที่ปรึกษาโครงการ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • โครงการพัฒนาระบบสำหรับศูนย์ปฏิบัติการรวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เฟส 1 (Regional Operation Center ROC)    2555    กระทรวงมหาดไทย
  จังหวัดสงขลา ที่ปรึกษาโครงการ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • โครงการพัฒนาที่ดิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สพข.) 2553 กรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • โครงการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบกล้องวงจรปิด มูลนิธิจงฮั๋ว อ.หาดใหญ่  2553 มูลนิธิจงอั๋ว อ.หาดใหญ่  วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • โครงการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบกล้องวงจรปิด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ. 2552 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • โครงการพัฒนาระบบ Land used Management System (GIS map)​ 2544 กรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 • โครงการพัฒนาระบบ Research Database Management System 2543 กรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
Papers and Publications:

Thesis

International Journals

National Journals

International Proceedings
 • Kittasil Silanon and Nikom Suvonvorn, (2017), “Fuzzy finger shapes and hand appearance features for Thai letter finger spelling”, 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 27-30 June 2017. https://goo.gl/4uEjyi 

 • Saowanee Ruangniam and Nikom Suvonvorn, (2017), “Rule-based Activity Classification Technique using Actions and Objects Information”, In Proceeding of International Conference on Electronics, Information, and Communication (ICEIC), Phuket, 11-14 January, pp.1-4. https://goo.gl/GezUmp

 • Chonthisa Wateosot and Nikom Suvonvorn, (2016), “Fighting Detection Using Interaction Energy Force”, In Proceeding of International Conference on Robotics and Machine Vision (ICRMV), Moscow, 14-16 September, pp.1-5. https://goo.gl/M5J9dw 

 • Nattapon Noorit and Nikom Suvonvorn, (2015), “Human Activity Recognition from Basic Actions Using Graph Similarity Measurement”, In Proceeding of 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Hatyai, 22-24 July, pp.7-11. https://goo.gl/UgTn9e  (Scopus)

 • Teerasak Kroputaponchai and Nikom Suvonvorn, (2015), “Video Authentication using Spatio-Temporal Signature for Surveillance System”, In Proceeding of 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Hatyai, 22-24 July, pp. 24–29. https://goo.gl/JEH8xF (Scopus)

 • Pongsagorn Chalearnnetkul and Nikom Suvonvorn, (2015), “High Level Fusion of Profile-based Human Action Recognition using Multi-view RGBD Information”, In Proceeding of 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Hatyai, 22-24 July, pp.36-40. https://goo.gl/7YR14W (Scopus)

 • Kittasil Silanon and Nikom Suvonvorn, (2014), “Finger-spelling recognition system using fuzzy finger shape and hand appearance features”, In Proceeding of The Fourth International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP), Bangkok, 6-8 May, pp.419-424 https://goo.gl/d9ALqp 

 • Chonthisa Wateosot and Nikom Suvonvorn, (2013), Top-view Based People Counting Using Mixture of Depth and Color Information, In Proceeding of  The Second Asian Conference on Information Systems (ACIS), Phuket, 31 October-2 November, pp.593-598. https://goo.gl/2RhKEq 

 • Kittasil Silanon and Nikom Suvonvorn, (2013), Fingertips Tracking Based Active Contour for General HCI Application, In Proceeding of Advances Data and Information Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia, 16-18 December, pp.309-316. https://goo.gl/ST2mbE 

 • Nattapon Noorit and Nikom Suvonvorn, (2013), Human Activity Recognition from Basic Actions Using State Machine, In Proceeding of Advances Data and Information Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia, 16-18 December, pp.379-386. https://goo.gl/me8gpr 

 • Pongsatorn Chawalitsittikul and Nikom Suvonvorn, (2012), Profile-based Human Action Recognition using Depth Information, In Proceeding of Advances in Computer Science and Engineering (ACSE), Phuket, 2–4 April, DOI: 10.2316/P.2012.770-039. https://goo.gl/PD2XYq 

 • Sittisuk Seawpakorn and Nikom Suvonvorn, (2012), Top-view Based Human Action Recognition Using Depth and Color Information, In Proceeding of Advances in Computer Science and Engineering (ACSE), Phuket, 2–4 April, DOI: 10.2316/P.2012.770-043. https://goo.gl/ZER5qF 

 • SofinaYakhu and Nikom Suvonvorn, (2011), Object Based Video Surveillance Retrieval Using Color and Spatial Information of Human Appearance, In Proceedings of 4th International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE), Singapore, 14-16 October, DOI:10.1115/1.859841.paper98 https://goo.gl/KBk7dY 

 • Isarin Promyarut, NikomSuvonvorn and SomchaiLimsiroratana, (2011), Video Scrambling for Privacy Protection in Surveillance System, In Proceedings of International Conference on Circuits, System and Simulation (ICCSS), Bangkok, 28-29 May. https://goo.gl/xcJXYd 

 • Kittasil Silanon, Nikom Suvonvorn and Montri Karnchanadecha, (2011), Thai Alphabet Recognition from Hand Motion Trajectory Using HMM, In Proceedings of International Conference on Signal Acquisition and Processing (ICSAP), Singapore , 26-28 February, pp.189-193. https://goo.gl/yAJyuj 

 • Kittasil Silanon and Nikom Suvonvorn, (2010), Real Time Hand Tracking as a User Input Device, In Proceedings of Fifth International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS), Chiang Mai, 25-27 November, pp. 153-158. https://goo.gl/nB3zxe 

 • Teerasak Kroputaponchai and Nikom Suvonvorn, (2010), Real-Time Fall Detection based on Shape and Motion Features, In Proceedings of Fifth International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS), Chiang Mai, 25-27 November, pp. 287-262. https://goo.gl/WFgEHx 

 • Pongsatorn Chawalitsittikul and Nikom Suvonvorn, (2010), Real Time Hand Marker Tracking as a User Input Device, In Proceedings of ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), Chonburi, 10-12 May, pp.427-431. https://goo.gl/PsgYra 

 • Nattapon Noorit, Nikom Suvonvorn, and Montri Karnchanadecha, (2010), Model-based Human Action Recognition, In Proceedings of International Conference on Digital Image Processing (ICDIP), Singapore, 26-28 February, p.7546p-1,2.  https://goo.gl/Tv4F1W 

 • Teerasak Kroputaponchai and Nikom Suvonvorn, (2009), Vision-based Fall Detection and Alert System Suitable for the Elderly and Disable Peoples, In Proceedings of 24th Japanese Conference on the Advancement of Assistive and Rehabilitation Technology (JCAART), Tokorozawa, Japan, 26-28 August, pp.217-218. https://goo.gl/h2WyWj 

 • Sofina Yakhu and Nikom Suvonvorn, (2009), Key Frame Extraction from Video Sequence Using a Face Quality Index Applied to Surveillance System, In Proceedings of ECTI Conference on Application Research and Development (ECTI-CARD), Thailand, 4-6 May, 2009, pp.409-413, ISBN: 978-974-8285-62-7.

 • Thanatip Limna, Pichaya Tandayya and Nikom Suvonvorn, (2009), Low-cost Stereo Vision System for  Supporting the Visually Impaired’s Walk, In Proceedings of 3rd international Convention on Rehabilitative Engineering & Assistive Technology (i-CREATe), April 22-26, 2009, Singapore.

 • N. Suvonvorn and A.Chocksuriwong, (2008), Real-time face detection/identification for surveillance system, In Proceedings of IEEE International Conference on Electronic Design (ICED), December 1-3, 2008, Penang, Malaysia, p.1-5. ISBN: 978-1-4244-2315-6.

 • N. Suvonvorn, (2008), A Video Analysis Framework for Surveillance System, In Proceedings of IEEE 10th International Workshop on Multimedia Signal Processing, October 8-10, 2008, Cairns, Queensland, Australia, p.867-871. ISBN: 978-1-4244-2294-4.

 • N. Suvonvorn, (2008), A Generic Surveillance System, In Proceedings of 6th PSU-Engineering Conference, May 8-9, 2008, Hat Yai, Songkhla, Thailand, p.204-208.

 • N. Suvonvorn, F. Le Coat, B. Zavidovique, (2007), Marrying level-line junctions for obstacle detection, In Proceedings of IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), September 16-19, 2007, San Antonio, Texas, USA, p.305-308. ISBN: 1-4244-1437-7.

 • M. Zavidovique, N. Suvonvorn, (2007), Table-turning to Stable Marriage Satisfaction and Equity, In Proceedings of IEEE-EURASIP Workshop on Nonlinear Signal and Image Processing, September 10-12, 2007, Bucharest, Romania, vol. 1, p. 179-184.

 • N. Suvonvorn and B. Zavidovique, (2006), A Stable Marriages Algorithm to Optimize Satisfaction and Equity, In Proceedings of International Conference on Image Analysis and Recognition (ICIAR), September 18-20, 2006, Povoa de Varzim, Portugal, vol. 2, pp. 422-433. 

 • N. Suvonvorn and B. Zavidovique, (2006), EFLAM : A model to level-line junction extraction, In Proceedings of International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP), February 25 - 28, 2006, INSTICC, Setubal, Portugal, p. 257-264, 

 • B. Zavidovique, N. Suvonvorn and Guna S. Seetharaman, (2005), A Novel representation and algorithms for (quasi) stable marriages, In Proceedings of International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO), September 14-17, 2005, Barcelona, Spain, p. 63-70.

 • N. Suvonvorn, S. Bouchafa and B. Zavidovique, (2005), Marrying level lines for stereo or motion, In Proceedings of International Conference on Image Analysis and Recognition (ICIAR), September 28-30, 2005, Toronto, Canada, p. 391-398.

 • N. Suvonvorn, S. Bouchafa and L. Lacassagne, (2004), Fast Reliable Level-Lines Segments Extraction, In Proceedings of IEEE’s International Conference on Information and Communication Technologies: from Theory to Applications (ICTTA), April 19-23, 2004, Damascus, Syria, p. 349- 350.

 • N. Suvonvorn, N. Pernet et Y. Sorel, (2003), Graphe Hiérarchique d'Unités Fonctionnelles et l'Optimisation, In Proceedings of the First Academic Conference of Thai Students in France and Europe, organized by the Association of Thai Students in France under royal patronage of Thailand, June 14, 2003, Grenoble, France.

 • N. Suvonvorn, N. Pernet et Y. Sorel, (2003), Transformation du graphe Scicos en graphe d'algorithme SynDEx, In Proceedings of the First Academic Conference of Thai Students in France and Europe, organized by the Association of Thai Students in France under royal patronage of Thailand, June 14, 2003, Grenoble, France.

 • N. Suvonvorn, (2001), Terrain Surface Model using Grid Interpolation (GIS), Prince of Songkla University, 2001, Thailand.

 • N. Suvonvorn and Amnuay Sittichareanchai, (2000), The Use of Geographic Information System for Land Capability Evaluation, Taksin University, 2000, Thailand.           National Proceedings
 • น.ส.เมวิณี  อุไรรัตน์ 1  และ ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร, (2561), การพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงการบริการวิชาการด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 10, 30 มิถุนายน 2561. 

 • เวคิน หนูนำวงศ์ และ นิคม สุวรรณวร, (2558), ระบบรู้จำภาพเพื่อการตรวจพิสูจน์หมายเลขตัวถังรถยนต์, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11 (PEC-11), 19-20 มิถุนายน 2558, ภูเก็ต, หน้า 162-166.

 • ธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย และ นิคม สุวรรณวร, (2557), ระบบการยืนยันความเป็นต้นฉบับของวิดีโอสำหรับกล้องวงจรปิด, การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข (ECTI-CARD 2014), หน้า D84, เชียงใหม่, 21-23 พฤษภาคม 2557 (Best paper award)

 • ชลธิศา  เวทโอสถ และ นิคม  สุวรรณวร, (2557),  ระบบตรวจนับปริมาณบุคคลด้วยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการติดตามจากกล้องวิดีโอแบบเวลาจริง, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 9 สิงหาคม 2556

 • ชลธิศา เวทโอสถ, ณัฏฐา จินดาเพ็ชร์, และ นิคม สุวรรณวร, (2552), การออกแบบการประมวลผลภาพวิดีโอด้วยภาษาระดับสูงสำหรับระบบนับปริมาณรถแบบฝังตัว, งานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 (EECON-32), ปราจีนบุรี, 28-30 ตุลาคม, pp.1091-1094.Book Chapters
 • Thanathip Limna, Pichaya Tandayya, and Nikom Suvonvorn, Stereo Vision Utilizing Parallel Computing for the Visually Impaired, Book Chapter, In "Rehabilitation Engineering", IN-TECH, ISBN  978-953-7619-37-4, Available on-line at intechweb.org