ทุนการศึกษา

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาด้านค่าใช้จ่าย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรทุนสำหรับนักศึกษา ตามรายการต่อไปนี้

1.ทุนการศึกษาโครงการ ทุนศิษย์ก้นกุฏิ ทุนผู้ช่วยวิจัยของคณะ และภาควิชา

2.ทุนการศึกษาโครงการ ทุนผู้ช่วยสอน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หน่วยงานบัณฑิตศึกษา

3.ทุนการศึกษาโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา ดูข้อมูลเพิ่มเติม

4.ทุนอื่นๆจากบัณฑิตวิทยาลัย และ ทุนต่อเนื่องอื่นๆ

5.ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ลูกผู้มีรายได้น้อย 2549