โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และร่วมกับ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ผลักดันด้วยโครงงาน/วิจัยนักศึกษา อาจารย์บนฐานการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะด้านสาธารณสุขบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้วยโรงพยาบาลมะเร็งหาดใหญ่-นาหม่อมโมเดล

เมื่อวันที่ 16 มค. 2562 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ ณ ห้องประชุมภาควิชา โดย ผศ. ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาค เป็นประธานประชุม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม โดย นพ. ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ ดร. สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล จาก กลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

ผลักดันด้วยโครงงาน/วิจัยนักศึกษา อาจารย์ บนฐานการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะด้านสาธารณสุขบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้วยโมเดลโรงพยาบาลมะเร็งหาดใหญ่-นาหม่อมโมเดล โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาที่มีความเชี่ยวชาญนวัตกรรมหลาย ๆ ด้าน เช่น วิศวกรรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบความต้องการของโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม เพื่อจัดทีมที่ปรึกษาสร้างความร่วมมือร่วมกัน

โดยครั้งนี้ใช้ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน( Partnership )ในการสร้างความร่วมมืออัจฉริยะบน Platform ดิจิทัล สร้างนวัตกรรมการแพทย์อย่างชาญฉลาด ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขมีความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน และ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว

เป็นการให้บริการดูแลสุขภาพสาธารณะอย่างอัจฉริยะ ( Smart Public Health Care Delivery Service ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม บนสมาร์ทโฟนในการขับเคลื่อนปรับปรุงพัฒนาการบริการอย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาล

และทางกลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จะมีหมู่บ้านมะเร็งอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ( Sustainable Smart Cancer Village ) ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นของผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งสามารถจะเข้ามาช่วยรองรับความแออัดของผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่ง