PSUIntaniaBuddy

  • Written by 

ผศ.ดร.แสงสุรีย์   วสุพงศ์อัยยะ  และทีมศิษย์เก่า coe  ร่วมพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการรับทราบข้อมูลของนักศึกษา โดยมุ่งหวังเพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษาทุกชั้นปี แต่ในการเริ่มต้นจะเริ่มการทำข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาใหม่เป็นหลัก

แอพพลิเคชั่น PSU Intania Buddy เปิดตัวอย่างเป็นทางการในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00–12.00 น. ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

S 25018371

S 25018372

S 25018373

S 25018374

S 25018375