• Thai (ภาษาไทย)
 • English (United Kingdom)
PDF พิมพ์ อีเมล
งานบริการวิชาการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และบุคคลากรในด้านหนึ่ง คือ การมุ่งมั่นที่จะ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีสู่ชุมชน และกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ได้แก่ งานทางด้าน Networking, Web Hosting, Computer Control System Development, Embedded System Development, Training และ Software Development เป็นต้น

การให้คำปรึกษา

เนื่องจากความสำคัญของการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เราจึงจัดทีมผู้เชี่ยวชาญ บริการให้คำปรึกษา ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตัวอย่าง เช่น กรมพัฒนาที่ดิน (Department of Land Development) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand) กรมป้องกันและพัฒนาสิ่งแวดล้อม (Department of Environmental Protection/Promotion) จังหวัดระนอง (Ranong Province) จังหวัดสตูล (Satun Province) กรมพัฒนาการเกษตร (Department of Agricultural Extension) เทศบาลทุ่งสง (Thungson Municipality) กรมพัฒนาอุตสาหกรรม (Department of Industrial Promotion ) และหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างงานบริการวิชาการ โครงการที่ดีเพื่อสังคม

 • -โครงการจัดทำระบบการส่งบทความและการประเมินผลแบบออนไลน์ - นาย สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร
 • -โครงการฝึกอบรม การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์แบบเร่งรัดด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส - ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต
 • -การศึกษาและออกแบบต้นแบบระบบห้องเรียนทางไกลแบบโต้ตอบเวลาจริงสำหรับเครื่อข่าย Uninet - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -โครงการพัฒนาคอร์สแวร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่าย : วิศวกรรมเครือข่ายสื่อผสม - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -โครงการฝึกอบรม Sun Certified Java Programmer (SCJP2008) - นาย สุธน แซ่ว่อง
 • -จัดทำยกร่าง ROADMAP การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงข่าย อุตสาหกรรม การผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมในประเทศไทย - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -การให้บริการจัดทำโปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย สินค้าฮาลาล - นาย จารุวัฒน์ สมบูรณ์
 • -การให้บริการจัดทำโปรแกรม Web Aplication สำหรับการพิจารณาบทความ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -การให้บริการจัดทำอุปกรณ์ควบคุมการถ่ายเอกสารพร้อมซอฟต์แวร์ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - นาย สมชัย หลิมศิโรรัตน์
 • -โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 (NSC2008) - ผศ. มัลลิกา อุณหวิวรรธน์
 • -โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (NSC2009) - ผศ. มัลลิกา อุณหวิวรรธน์
 • -โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 (NSC2007) - นาย สุธน แซ่ว่อง
 • -โครงการพัฒนาระบบวารสารแบบ On-Line - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -โครงการจัดทำอุปกรณ์ควบคุมการถ่ายเอกสารพร้อมซอฟต์แวร์ (โรงเรียนแสงทองวิทยา) - นาย สมชัย หลิมศิโรรัตน์
 • -การให้บริการจัดทำเวปไซต์การจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 6 ปี 2008 ของสถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร์ - นาย สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร
 • -การให้บริการจัดทำเว็ปไซต์การจัดประชุมวิชาการ นาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - นาย สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร
 • -การให้บริการจัดทำระบบการส่งบทความและการประเมินผลแบบออนไลน์ - นาย สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร
 • -โครงการที่ปรึกษาช่วงด้านโทรคมนาคม การสื่อสาร และด้านอุปทานโทรคมนาคม โครงการศึกษา สำรวจ ข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย - รศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
 • -การให้บริการจัดทำระบบการส่งบทความออนไลน์และประเมินผลแบบออนไลน์ (Online Submission System)-ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - นาย สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร
 • -การให้บริการจัดทำระบบการส่งบทความออนไลน์และประเมินผลแบบออนไลน์ (Online Submission System)-ม.ศรีปทุม - นาย สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร
 • -โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น - ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์
 • -ที่ปรึกษาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (บ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จก.) - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -ที่ปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (บ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จก.) - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -ที่ปรึกษาทางระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (บ.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จก.) - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -โครงการพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยุคใหม่ (IPv6) - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -โครงการแข่งขันผ่าหุบเข่้ามรณะ (DUNGEON OF KNIGHT) - นาย สุธน แซ่ว่อง
 • -โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมภาษาซี และจาวาเบื้องต้น (Introduction to C and Java Languages Programming - ผศ. มัลลิกา อุณหวิวรรธน์
 • -โครงการติดตามให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องแก่ผู้ผ่านโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ปี 2546-2547 - นาย ธัชชัย เอ้งฉ้วน
 • -โครงการอบรม "การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้น" - ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์
 • -โครงการอบรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน - ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์
 • -การให้บริการจัดทำระบบการส่งบทความและการประเมินผลออนไลน์-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -ที่ปรึกษาทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -โครงการเสริมสร้างผู้่ประกอบการใหม่ (หลักสูตรระยะยาว-ด้านคอมพิวเตอร์การพัฒนาผู้เขียนเว็บ) - รศ.ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ
 • -โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (หลักสูตรการพัฒนาผู้เขียนเว็บเพจรายใหม่" - นาย ธัชชัย เอ้งฉ้วน
 • -(นศ.)-ค่าย COE เพื่อสังคม ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551 - ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต
 • -การให้บริการจัดทำโปรแกรม Web Application สำหรับการพิจารณาบทความ-มหาวิทยาลัยรามคำแหง - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -การให้บริการจัดทำโปรแกรม Web Application สำหรับการพิจารณาบทความ-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -โครงการประกวดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-International Collegiate Programming Contest (ACM-ICPC) ระดับประเทศไทยครั้งที่ 1 - ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต
 • -โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12(NSC2010) - ผศ. มัลลิกา อุณหวิวรรธน์
 • -โครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ GIS - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -โครงการสำรวจและจัดหาข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคมสิบจังหวัด - รศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
 • -การจัดทำระบบทดสอบสายเคเบิล E1 - รศ.ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
 • -โครงการฝึกอบรม โปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับผู้เริ่มต้น(หุ่นยนต์เดินตามเส้น) - ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์
 • -การให้บริการจัดทำโปรแกรม On-Line Paper Submission ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - รศ. ทศพร กมลภิวงศ์
 • -ที่ปรึกษาทางระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศปี 53 บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -โครงการอบรมอิเล็๋กทรอนิกส์พื้นฐานรุ่นที่ 1 (SMA) - ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์
 • -โครงการอบรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน รุ่นที่ 3 - ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์
 • -โครงการอบรมอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน รุ่นที่ 2 (MCP) - ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์
 • -โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา PHP และ MySQL เบื้องต้น - นาย ธรรมรัฏฐ์ สมิตะลัมพะ
 • -โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา PHP และ My SQL เบื้องต้น - นาย ธรรมรัฏฐ์ สมิตะลัมพะ
 • -โครงการแข่งขันประกวดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ประเทศไทย 2553 - นาย ธรรมรัฏฐ์ สมิตะลัมพะ
 • -โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมในรูปแบบอนิเมชัน - นาย สุธน แซ่ว่อง
 • -โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (NSC2011) - ดร. อนันท์ ชกสุริวงค์
 • -ที่ปรึกษาทางระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ประจำปี 2554 บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด - รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
 • -ปรับปรุงดูแลระบบ Admission ปีการศึกษา 2553 - นาย สุธน แซ่ว่อง
 • -โครงการฝึกอบรมการโปรแกรมหุ่นยนต์ - ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์
 • -โครงการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนเทศบาล 6 ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม - ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต
 • -โครงการจัดทำเว็บไซต์สำหรับการประชุมวิชาการ EE-CON33 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ์
 • -โครงการแข่งขันประกวดเขียนการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเขตภาคใต้ ประจำปี 2554 - นาย เสกสรรค์ สุวรรณมณี
 
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
P.O. Box 2 Kohong, Hatyai, Songkhla 90112 THAILAND
Tel: +66 (0)74 287075, Fax: +66 (0)74 287076
General Enquiry: wimon@coe.psu.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 (0)74 287075, แฟกซ์: +66 (0)74 287076
อีเมลติดต่อ: wimon@coe.psu.ac.th

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.