• Thai (ภาษาไทย)
 • English (United Kingdom)
PDF พิมพ์ อีเมล
งานวิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้พัฒนา เทคโนโลยีให้ก้าวหน้า เพื่อพัฒนาประเทศของเรา เราได้ คิด และ สร้าง องค์ประกอบของความรู้ใหม่ๆ และประยุกต์ใช้ความรู้นั้น เพื่อ การสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อให้ประเทศเรา ก้าวหน้า ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และ เราจะแบ่งความรู้ใหม่ๆนี้ให้กับ ระดับประเทศ ชาติ และ ระดับโลกด้วย

กลุ่มวิจัยของภาควิชา

 • สถานวิจัย เทคโนโลยีเครือข่าย  (CNR: Centre for Network Research) - เน้นงานวิจัยทางด้าน Computer Network  เป็นศูนย์ความเป็นเลิศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยุคหน้า (COE-NGI) ได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยและ NECTEC และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเครือข่ายยุคหน้า (NGN) ได้รับการสนับสนุนจากทาง TRIDI 
  • - นักวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ (ผู้อำนวยการสถานวิจัย) รศ.ทศพร กมลภิวงศ์ อ.Kevin Robert Elz อ.สุธน แซ่ว่อง อ.ธัชชัย เอ้งฉ้วน อ.ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม อ.สันติชัย ช่วยวงศ์ อ.ธรรมรัฎฐ์ สมิตะลัมพะ อ.วโรดม วีระพันธ์ อ.มัลลิกา อุณหวิวรรธน์
 • สถานวิจัย Wireless Sensor Network (WSN) - เน้นงานวิจัยทางด้าน เครือข่ายตัวตรวจรู้ไร้สาย เป็นห้องปฏิบัติการร่วมฯเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (CRU-WSN) ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ NECTEC
  • - นักวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต (ผู้อำนวยการสถานวิจัย), ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์, อ.มัลลิกา อุณหวิวรรธน์ และคณาจารย์ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ทืมวิจัย การประยุกต์ไอที - เน้นงานวิจัยทางด้าน Advanced Information Engineering
  • - นักวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.สุนทร วิทูสุรพจน์ (หัวหน้าทีมวิจัย) ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์ อ.เสกสรร สุธรรมานนท์ ดร.มณเทพ เกียรติวีระสกุล
 • ทืมวิจัย ระบบอัจฉริยะ (Intelligent Systems : iSys) - เน้นงานวิจัยทางด้าน Robotics, machine Vision, Signal Processing, Artificial Intelligence, Embedded Systems
  • - นักวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ (หัวหน้าทีมวิจัย) ดร.นิคม สุวรรณวร ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน์ อ.ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม
 • ทีมวิจัย การประมวลผลภาษามือและระบบหลายสื่ออัจฉริย - เน้นงานวิจัยทางด้านการประมวลผลภาษามือ 
  • - นักวิจัย ได้แก่ อ.อัมรินทร์ ดีมะการ (หัวหน้าทีมวิจัย)  อ.ชาญวิทย์ เจนรักสุขุม อ.วิศรุต จันทระ

ตัวอย่างงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ของสังคมอย่างยั่งยืน

 • -Third Generation Mobile Phone Systems, phase - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ NECTEC
 • -IPv6 Testbed - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ NECTEC
 • -Braille computer keyboard  and display unit with Thai and English processing capability for visually impaired people - ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ NECTEC
 • -Research and Development of Layer 2 Protocol Stack of 3G System (Under IMT-2000 Project leading by Prof. Sawasd Tantaratana) - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ NECTEC
 • -Research and Development of Layer (Under IMT- 2000 Project leading by Prof. Sawasd Tantaratana) - อ.วีระพันธุ์  มุสิกสาร NECTEC
 • -Research and Development of Video Telephony - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ NECTEC
 • -ต้นแบบเครือข่ายเฃนเฃอร์ไร้สายสำหรับระบบสวนยางพารา - ผศ.ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต NECTEC
 • -เครือข่าย PSU-NECTEC - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ NECTEC
 • -โครงการจัดตั้งและดำเนินการห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย-  ผศ.ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต NECTEC
 • -การพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุ - ดร.นิคม  สุวรรณวร NECTEC
 • -Development of IP Telephony, funded by NECTEC, 2001-2003 - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ NECTEC
 • -การประมวลผลภาพเคลื่อนไหวสำหรับวิเคราะห์รูปแบบการทำกิจกรรมในผู้สูงอายุ - ดร.นิคม  สุวรรณวร NRU โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 • -การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบกิจกรรมในผู้สูงอายุด้วยโมเดลเมฆ - ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน์ NRU โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 • -วิธีการรวมข้อมูลแบบหลายตัวตรวจับประยุกต์ใช้เพื่อการตรวจพบและรู้จำพฤติกรรมของมนุษย์- ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ NRU โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 • -ระบบสเตอริโอวิชันและระบบเสียงสามมิติ เพื่อช่วยในการเดินทางของผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาทางสายตา - ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ NRU โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 • -Multimedia Architectures and Applications based on SIP (Stic-Asia) - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ STIC-ASIA + คณะฯ
 • -UCC แบบมาตรฐานเปิด (OPEN UCC) - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ TRIDI
 • -โครงการการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการวิจัยและพัฒนา ภายใต้หัวข้อ NGN Applications (ปีที่ 2) - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ TRIDI
 • -Framework and Architecture Design of Interactive Distance Learning for UniNet - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ UniNet
 • -Development of IPv6 Application Prototype Models: Phase I - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ UniNet และ สกอ.
 • -การวิจัยและพัฒนาระบบประชุมสั่งการทางไกลด้วยมัลติมีเดียผ่านเว็บสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • -การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายเพื่อระบุอัตตลักษณ์แทนบุคคล (RFID) สำหรับบันทึกการเข้าร่วมชั้นเรียนในสถาบันการศึกษา - ผศ.ดร.สุนทร  วิทูสุรพจน์ เงินงบประมาณแผ่นดิน
 • -เครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือแบบพกพาสำหรับบันทึกการเข้าห้องเรียน ผศ.ดร.มนตรี  กาญจนเดชะ - เงินงบประมาณแผ่นดิน
 • -การตรวจสอบชั้นเนื้อของมะพร้าวเนื้ออ่อน - ผศ.ดร.ธเนศ  เคารพพาพงศ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน
 • -ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับสวนปาล์มน้ำมัน - ผศ.ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต เงินงบประมาณแผ่นดิน
 • -อุปกรณ์วัดค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยาง - รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ เงินงบประมาณแผ่นดิน
 • -การตรวจสอบการล้มในผู้สูงอายุโดยตรวจสอบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงจุดศูนย์กลางมวล - ดร.ธเนศ  เคารพาพงศ์ เงินงบประมาณแผ่นดิน
 • -การศึกษากรรมวิธีการทำนายค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางด้วยเทคนิคการวัดด้วยคลื่นไมโครเวฟ - รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ เงินงบประมาณแผ่นดิน
 • -Development of a Distributed Interactive Simulation System - ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ เงินรายได้คณะฯ
 • -Development of a Braille Computer System for the Visually Impaired - ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ เงินรายได้คณะฯ
 • -การวิเคราะห์ข้อมูลภาพวิดีโอแบบกระจาย ออกแบบสำหรับระบบกล้องวงจรปิด - ดร.นิคม  สุวรรณวร   เงินรายได้คณะฯ
 • -โครงการ Impact of Fair on Parallel Job Scheduler - ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ เงินรายได้คณะฯ
 • -การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสัมฤทธิผลในการศึกษารายวิชา 241-304ระบบปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ เงินรายได้คณะฯ
 • -การออกแบบระบบการทำงานด้วยวิธีการ Cross layer โดยใช้โปรโตคอล SCTP เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับเครือข่ายแบบ Ad hoc - ดร.สกุณา  เจริญปัญญาศักดิ์ เงินรายได้คณะฯ
 • -โครงการ "การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หลักสูตรปรับปรุง 2554 กับการสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPE) - อ.เสกสรรค์  สุวรรณมณี เงินรายได้คณะฯ
 • -Virtual Class Room - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย
 • -โครงการ "การศึกษาเบื้องต้นการนำเทคโนโลยีทางด้านการประมวลผลภาพมาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย" - ดร.นิคม  สุวรรณวร เงินรายได้มหาวิทยาลัย
 • -ระบบจัดตารางสอนโดยใช้หลักการค้นหาและวิทยาการศึกษาสำนึก - ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ เงินรายได้มหาวิทยาลัย
 • -การทำนายปริมาณน้ำมันผลปาล์มและทะลายปาล์มด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ - รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ เงินรายได้มหาวิทยาลัย (นอกกรอบ NRU)
 • -โครงการสำรวจและจัดหาข้อมูลสาขาสื่อสารโทรคมนาคมของสิบจังหวัด - รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ บริษัท SCDS
 • -การทดลองให้บริการ IPv6 สำหรับเครือข่ายบ้าน - อ.ธัชชัย  เอ้งฉ้วน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • -woaa-Wireless Overlay Architectures and Applications - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ประเทศฝรั่งเศส ภายใต้โครงการ STIC-Asia
 • -ระบบวัดองค์ประกอบเนื้อยางแห้งในน้ำยางดิบต้นทุนต่ำด้วยเทคนิคไมโครเวฟหกพอร์ต - รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
 • -Health care monitoring using wireless sensor node - ผศ.ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต วช.
 • -ต้นแบบกล่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา - ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ ศว.พว.
 • -การพัฒนาและประยุกต์ใช้งานฐานองค์ความรู้แบบสรรพศาสตร์ของมโหสถเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และสตูล) - อ.วีระพันธุ์  มุสิกสาร สกว.
 • -การออกแบบวงจรไมโครเวฟบนเทคโนโลยีสายส่งไมโครสตริปและสริปแบบระนาบร่วม - รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ สกว.
 • -การวัดหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางสดด้วยวงจรไมโครเวฟหกพอร์ต - รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ สกว.
 • -Research and Development of Transition of Internet in Thailand for Next Generation Network - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ สกอ.
 • -การจัดการปัญหาด้านงานขายสินค้าและบริการในสถานีบริการน้ำมันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ - ผศ.ดร.สุนทร  วิทูสุรพจน์ สกอ.
 • -Reseach and Development of Next Generation Internet Protocol (Franco-Thai) - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ สกอ.+คณะฯ
 • -การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลพืชไร่ของกรมวิชาการเกษตรด้วยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย - ผศ.ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต สวทช.
 • -การศึกษาและออกแบบต้นแบบระบบห้องเรียนทางไกลแบบโต้ตอบแบบเวลาจริงสำหรับเครือข่าย UniNet (Framework and Architecture Design of Interactive Distance Learning for UniNet) - รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • -โครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด (ภายใต้โครงการศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีกริดแห่งชาติ) - ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

 

หัวข้อวิจัยที่ได้พัฒนา

PSU Virtual Class Room

ระบบห้องเรียนเสมือนเพื่อช่วยการเรียนการสอนโดยผ่านระบบ Web-based ระบบนี้กำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งเพื่อใช้งานทั้งมหาวิทยาลัยและระหว่าง
วิทยาเขตต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลออกไป ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับอาจารย์
ผู้สอนและผู้เรียน เช่น การส่งการบ้านผ่านระบบเครือข่าย การตอบคำถามและการ
ประกาศข้อความต่างๆ เป็นต้น


Real-Time Video Conference ระบบประชุมแบบเวลาจริงโดยผ่านเครือข่าย IP โดยที่ผู้ประชุมสามารถสนทนา
โต้ตอบผ่านระบบวิดีโอ สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันได้ทันที (File Transfer)
ส่งข้อความ (Chat) และใช้ Electronic web-board ร่วมกันได้ทุกคน
มาตรฐานการสื่อสารอ้างอิงด้วย SIP (Session Initiation Protocol)
ซึ่งกำหนดโดย IETF (Internet Engineering Task Force)


Voice over IP Networks ซึ่งสามารถติดต่อพูดคุยกับโทรศัพท์ทั่วไปได้ มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงทั่วไป
ในการพัฒนา คือ H.322 (มาตรฐานของ ITU) และ SIP (มาตรฐานของ IETF)
โดย Protocol Stack ที่พัฒนาขึ้น สามารถทำงานได้ตาม 2 มาตรฐานที่กำหนดไว้


IPv6 TestBed เป็นเครือข่าย IP สำหรับยุคหน้า (Next Generation IP Networks) โดยภาควิชาฯเป็น
จุดเชื่อมต่อ IPv6 แห่งแรกในเมืองไทยที่เชื่อมสู่ 6 Bone และเชื่อมต่อสู่เครือข่ายอื่นๆ
เช่น Australia , Japan เป็นต้น


3G Protocol Stack เครือข่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในรุ่นที่ 3 ซึ่งรู้จักในนาม IMT-2000 เป็นระบบโทรศัพท
์เคลื่อนที่ยุคหน้า ที่จะมาแทนที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคปัจจุบัน 3G Protocol Stack กำลัง
ถูกพัฒนาขึ้นในห้องวิจัยของภาควิชาฯ เพื่อใช้งานกับเครือข่ายดังกล่าว


Sip-Based for 3G Mobile Networks มาตรฐานการสื่อสารในเครือข่าย 3G กำลังได้รับการพัฒนาเพื่อนำมาใช้งาน
ในอนาคตอันใกล้ มาตรฐาน SIP ที่พัฒนาโดย IETF เป็นที่คาดหมายว่าน่าจะเป็น
มาตรฐานที่ถูกนำมาใช้งาน การประยุกต์และปรับปรุงการใช้งาน SIP สำหรับเครือข่าย 3G กำลังถูกพัฒนาขึ้นในห้องวิจัยของภาควิชาฯ

 

Interactive Distance Learning เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบโต้ตอบแบบเวลาจริง (Real-time)
โดยเครือข่ายIP ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดต่อผ่านห้องเรียน
แบบเวลาจริงได้เสมือนกับ ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ในห้องร่วมกัน


Computer Network Simulator เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจำลองการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อหา
จุดการทำงานที่ดีที่สุด เช่น การหาประสิทธิภาพการส่งข้อมูลระหว่างเครือข่าย
ระบบที่พัฒนาขึ้นจะเป็น Open Source Code ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่และใช้งานในกลุ่มวิจัยทั่วโลก


Linux Research Lab เป็นการจัดตั้งห้องวิจัยเพื่อใช้งานและพัฒนาระบบปฏิบัติการ Linux เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
งานวิจัยและประยุกต์ใช้งานจริง เช่นการจำลองการทำงานระบบเครือข่ายขนาดใหญ่
การติดตั้งเป็นเครื่องบริการกลาง (Mail Web-Server)

ระบบรู้จำเสียงพูดตัวเลข
ภาษาไทย ระบบรู้จำเสียงพูดตัวเลขภาษาไทยเป็นระบบที่รับเสียงพูดตัวเลขจากผู้พูดผ่านทางไมโครโฟน
ที่ต่ออยู่กับการ์ดเสียงของคอมพิวเตอร์ แล้วใช้ซอฟท์แวร์ในการประมวลผลเพื่อรู้จำว่า
เสียงตัวเลขที่พูดนั้นคือเลขอะไร ระบบที่กำลังทำการพัฒนาอยู่สามารถรู้จำคำพูดแบบต่อเนื่องได โดยสามารถรูจำได้ทั้งเสียงคำพูดที่เป็นการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ (เช่น "สองสี่สี่หกแปดแปด")
และเลขจำนวนเงิน (เช่น "สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบจุดสองห้า)

การพัฒนาระบบพูดแทนพิมพ์ โครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาซอฟท์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถ
รู้จำคำพูดต่างๆที่เป็นภาษาไทย ุดมุ่งหมายโครงการคือการใช้เสียงพูดแทนการใช้แป้นพิมพ์
ในการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบที่พัฒนาขึ้นจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่ม
ีความชำนาญในการพิมพ์ดีด หรือสำหรับคนพิการที่ไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้

การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก(VLSI Design)

เป็นการออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit : IC) แบบดิจิตอลที่มีการทำงาน
ที่ซับซ้อน เช่น วงจรไมโครโปรเซสเซอร์ และวงจรควบคุมต่างๆ การใช้วงจรรวมม
ีข้อเด่นเมื่อเทียบกับการใช้ซอฟท์แวร์ คือ มีขนาดเล็ก ประหยัดพลังงานและมีความเร็ว
ในการทำงานที่สูงกว่ามาก นอกจากนี้หากนำวงจรรวมไปผลิตเป็นจำนวนมากๆแล้ว
จะมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ

ไมโครเมาส์ (Micromouse) ไมโครเมาส์ คือ หุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็กที่สามารถเรียนรู้เขาวงกต ค้นหาเป้าหมาย
ในเขาวงกต และสามารถเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดเป้าหมายได้
ไมโครเมาส์มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกลไกลในการขับเคลื่อน ส่วนของไมโครคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมโดยซอฟท์แวร์อันเปรียบเสมือนสมองของไมโครเมาส์
และส่วนของตัวตรวจรู้ต่างๆ เช่นตัวตรวจรู้ตำแหน่งของไมโครเมาส์ในเขาวงกต
และตัวตรวจรู้ระยะทาง เป็นต้น

 
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
P.O. Box 2 Kohong, Hatyai, Songkhla 90112 THAILAND
Tel: +66 (0)74 287075, Fax: +66 (0)74 287076
General Enquiry: wimon@coe.psu.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 (0)74 287075, แฟกซ์: +66 (0)74 287076
อีเมลติดต่อ: wimon@coe.psu.ac.th

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.