• Thai (ภาษาไทย)
 • English (United Kingdom)
รางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัลและเกียรติบัตร (15)

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 5 จากการแข่งขันเขียนโปรแกรม ACM-ICPC Thailand 2013

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับประเทศไทย 2556 หรือ ACM-ICPC Thailand National Programming Contest 2013 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2556 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีทีมนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก 26 สถาบันการศึกษาจากทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสิ้น 26 สถาบัน ซึ่งทีมที่เข้าแข่งขันในระดับประเทศได้ผ่านการคัดเลือกจากแข่งขันรอบภูมิภาคและรอบออนไลน์ รวม 110 ทีม (ทีมละ 3 คน) โดยมีทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่จำนวน 7 ทีม

ผลการแข่งขัน ทีม Nano Code นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย 10,000 บาท และ เงินสนับสนุนไปแข่งขัน ACM-ICPC Asia Regional 2013 อีก 10,000 บาท สมาชิกในทีมประกอบด้วย 

 1. นายกวิน ธีรภาพขจรเดช รหัสนักศึกษา 5410110014
 2. นายเจตนิพัทธ์ ผ่องผิว     รหัสนักศึกษา 5410110089
 3. นายนครินทร์ ชีวะเสรีชล รหัสนักศึกษา 5410110245

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีมคือ ผศ. ดร. แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ

ผลรางวัลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม จาก [MU]-Sirius จากมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทย์ศาสตร์)

รางวัลอันดับที่ 2 ทีม LukPongKhongChan จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

รางวัลอันดับ 3 ทีม CU sexy girls จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

และรางวัลชมเชย 3 รางวัลได้แก่

อันดับที่ 4 ทีม CUtooNice จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

อันดับที่ 5 ทีม Nano Code จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

และ อันดับที่ 6 ทีม CU Panzer IV จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สำหรับทีมอันดับ 1-10 จากการแข่งขันรอบประเทศไทย จะได้ไปแข่งขัน ACM-ICPC Asia Regional 2013 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งมีทีมจากมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียมาเข้าร่วม ประมาณ 60 ทีม และเป็นการคัดเลือกทีมเข้าสู่การแข่งขันชิงชนะเลิศระดับโลก ACM-ICPC World Finals 2014 ในปีหน้าต่อไป 

วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2013 เวลา 15:30 น.

นศ. ภาคคอมฯ ชนะเลิศ TICTA2013

ผลงานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลจากงาน  Thailand ICT Awards 2013 เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขัน APICTA 2013 ที่ฮ่องกง

            สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) หรือ SIPA และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จัดการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2013 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ในงานนี้ ผลงาน Runs for Ayothaya ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลประเภท Tertiary Student Project (โครงงานนักศึกษาระดับอุดมศึกษา) และจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในงาน  Asia Pacific Information and Communications Technology Awards (APICTA) 2013 ที่ Hong Kong ในเดือนพฤศจิกายน 2556 นี้ ซึ่งมีประเทศเข้าร่วมกว่า 17 ประเทศ อาทิ เช่น จีน ไทย มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน อินโดนีเซีย  ออสเตรเลีย เป็นต้น

            ผลงาน Runs for Ayothaya หรือ โปรแกรมข้าจะวิ่งส่งสาส์นจนถึงกรุงศรี เป็นเกมที่พัฒนาโดย นางสาวกชมน กาญจนจันทร์ และ นายพลเดช อัษณางค์กรชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องมาจากโปรแกรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ NSC 2013 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา   โดยมีผู้พัฒนาโปรแกรมได้แก่ นายธีระสัณฑ์ ต้นทองคำ, นายพลเดช อัษณางค์กรชัย, นายติณณภพ แร่ดีบุก นางสาวกชมน กาญจนจันทร์ และมีอาจารย์สุธน แซ่ว่อง เป็นที่ปรึกษา

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:08 น.

นักศึกษาภาควิชา คว้ารางวัลชนะเลิศ จาก NSC2013

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถคว้ารางวัลขนะเลิศ และอีกสองรางวัลจากการประกวดแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC2013) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห้งชาติ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 Thailand ICT Contest Festival 2013 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หอประชุมมหิศร SCB Park Plaza ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน โดยมีรายละเอียดผลงานและรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประเภท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

ผลงาน เกม"ข้าจะวิ่งส่งสาส์นจนถึงกรุงศรี"

พัฒนาโดย นายธีระสัณฑ์ ต้นทองคำ, นายพลเดช อัษณางค์กรชัย, นายติณณภพ แร่ดีบุก

อาจารย์ที่ปรักษา อ.สุธน แซ่ว่อง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เงินรางวัล 40,000 บาท

ประเภท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลีนุกซ์

ผลงาน ระบบตรวจตราฮอร์คอาย

พัฒนาโดย นายวงศ์ปีติ หวังสันติ, นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ, นายยศชนินทร์ ศศิวรรธน์

อาจารย์ที่ปรักษา ผศ. ดร.พิชญา ตัณฑัยย์

รางวัลชมเชย

เงินรางวัล 10,000 บาท 

ประเภท แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Environment App Contest)

ผลงาน คอร์บอนคุง ไลฟ์

พัฒนาโดย นายปกรณ์ นกแก้ว, นางสาวปรียานุช สุปรีย์ลีลา, นางสาวกชมน กาญจนจันทร์

อาจารย์ที่ปรักษา อ.สุธน แซ่ว่อง

จากงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดย สภาวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  ที่ผ่านมา ดร.เพ็ชรัตน์ สุริยะไชย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถคว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ มาได้ โดยได้รับมอบรางวัลจาก ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

นอกจากนี้ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังสามารถคว้ารางวัลอื่นๆ อีก 6 รางวัล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psu.ac.th/node/4896

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/rdo.psu

จากการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ในวันที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจำนวนผลงานที่นำเสนอในภาคบรรยายจำนวน 37 บทความ และในภาคโปสเตอร์จำนวน 35 บทความ ทั้งนี้ทางผู้จัดฯ ได้แบ่งบทความออกเป็น 6 สาขาตามความเหมาะสมของผลงาน ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาไฟฟ้า สาขาโยธาและสิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากร และสาขาเคมีและกระบวนการ

ซึ่งในการนำเสนอครั้งนี้ได้มีการประกวดและให้รางวัลแก่ผู้บรรยายดีเด่นในแต่ละสาขาทั้งแบบโปสเตอร์และแบบบรรยายรวม ซึ่งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถคว้ารางวัลมาได้ดังต่อไปนี้

รางวัลนำเสนอยอดเยี่ยมประเภทบรรยาย ได้แก่ นายทรงพล ตีระกนก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ Smartphone Based Vital Sign Measurement โดยมี รศ.ดร.สินชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลนำเสนอดีเด่นประเภทโปสเตอร์สาขาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นางสาวสายทิพย์ ประพาฬรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ โปรแกรมช่วยจำตำแหน่งสิ่งของบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย โดยมี ดร.อนันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
รางวัลนำเสนอดีเด่นประเภทโปสเตอร์สาขาไฟฟ้า ได้แก่ นายอิทธิพัทธ์ เล่าซี้ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ การควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์โดยการป้อนกลับจากตัวตรวจรู้ความเร่ง โดยมี ผศ.ดร.ธเนศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 3 ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.wu.ac.th/th/news/2372

รางวัลที่ทีมไข่นุ้ยเคยได้รับมีดังนี้

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
 • รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม
 • รางวัล Popular vote

และในปี 2551 ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Robocup World Championship  ซึ่งจะจัดการแข่งขันที่เมือง Suzhou ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และในปี 2553 การแข่งขัน Robocup World Championship  ณ ประเทศสิงคโปร์

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:14 น.

ACM – ICPC Thailand National Programming Contest 2010

รางวัลจาการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 และเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ACM – ICPC Asia Hanoi Regional Contest 2010 ณ ประเทศเวียดนาม

รายชื่อนักศึกษา

 1. นายธนพล    จินดาพิทักษ์     รหัสนักศึกษา    5110110217       
  นายพีระศักดิ์    รัตนมณี        รหัสนักศึกษา    5110110413       
  นายวรรธนัย    วัชราทักษิณ    รหัสนักศึกษา    5110110499

รางวัลอันดับ 2 ประเภท แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ชื่อโครงการ คาร์บอนคุง
พัฒนาโครงการโดย

 1. นายกรัณยพัชญ์        ยงวณิชชา         รหัสนักศึกษา    5010110014
 2. นายปฐมพร          แสงวิสุทธิ์        รหัสนักศึกษา    5110110327
 3. นายเศรษฐการณ์     ศิลปะสมัย        รหัสนักศึกษา     5110110585รางวัลอันดับ 3 ประเภท Mobile Application

ชื่อโครงการ ระบบกระจายข้อมูลกิจกรรมอิงสถานที่
พัฒนาโครงการโดย

 1. นายณัฐวุฒิ         มณีเกษร         รหัสนักศึกษา     5010110165
 2. นายณัฐพนธ์         พัฒนเกษตรวงศ์         รหัสนักศึกษา     5010110156รางวัลชมเชย ประเภทโปรแกรม ประเภท BEST2011 การแข่งขันสุดยอดซอฟต์แวร์แบ่งคำภาษาไทย

ชื่อโครงการ สายฟ้าแปลภาษาอัจฉริยะ 
พัฒนาโครงการโดย

 1. นายธนพล           จินดาพิทักษ์        รหัสนักศึกษา    5110110217
 2. นายพีระศักดิ์           รัตนมณี            รหัสนักศึกษา    5110110413
 3. นายวรรธนัย        วัชราทักษิณ        รหัสนักศึกษา    5110110499

 

รางวัลชมเชย ประเภท Mobile Application

ชื่อโครงการ  ระบบจัดการสมุดรายชื่อผู้ติดต่ออัจฉริยะทางผ่านเฟสบุ๊คด้วย QR-Code
พัฒนาโครงการโดย

 1. นายเกียรติ์อธีติ         อนุสรณ์ภักดี         รหัสนักศึกษา     5310110060
 2. นายธีรศักดิ์         ขอพุทธพรชัย         รหัสนักศึกษา     5310110261
 3. นายปฐมพงษ์         แมนประสาทกุล     รหัสนักศึกษา     5310110332

 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา

ชื่อโครงการดีเจแตงโม  แตงโมพันธุ์ไทย หัวใจนักดนตรี

พัฒนาโครงการโดย

 1. นายกมลวิชย์           สิริธนนนท์สกุล        รหัสนักศึกษา    5110110002
 2. นายชนาสิน           ภานุวัฒนากูล        รหัสนักศึกษา    5110110111
 3. นายธนไชย           เจริญมรรค        รหัสนักศึกษา     5110110214

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท หัวข้อพิเศษ Mobile Application

ชื่อโครงการ ระบบจัดการรายชื่อผู้ติดต่ออัจฉริยะ

พัฒนาโครงการโดย

 1. นายพงศ์ชัย           ตั้งบวรวีรกุล        รหัสนักศึกษา    4910110299
 2. นายณัฐิธัช          เลิศจำรัสพงศ์         รหัสนักศึกษา    5010110167
 3. นายพิรุณ์วัฒน์           มุตตาหารัช        รหัสนักศึกษา    5010110356

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา

ชื่อโครงการ โปรแกรมติดตามพัฒนาการในการเขียนโปรแกรม

พัฒนาโครงการโดย

 1. นายชวัล           วัฒนากิจจากุล        รหัสนักศึกษา    4910110108
 2. นางสาวประกายมาศ       ศรีสุขทักษิณ        รหัสนักศึกษา    4910110277
 3. นายพงศ์ศิริ          เตชวิทูรวงศ์        รหัสนักศึกษา     4910110305

รางวัลชมเชย ประเภท โปรแกรมเพื่อคนพิการ ระดับนิสิต นักศึกษา

ชื่อโครงการเอกสารไพเราะ

พัฒนาโครงการโดย

 1. นายธนพฤทธิ์           นันทวุฒิกุล        รหัสนักศึกษา    4910110193
 2. นางสาวสุรีย์พร       อังสุภานิช        รหัสนักศึกษา    4910110564
 3. นางสาวรัชฎาพร       ทองมาก        รหัสนักศึกษา    4910110673

รางวัลชมเชย ประเภทโปรแกรม Best 2010 -Thai Word Segmentation

ชื่อโครงการ การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิดไฮบริด

ผู้พัฒนาโครงการ

 1. นายวรศักดิ์           ตั้งกุลทวีทรัพย์        รหัสนักศึกษา     4910110420
 2. นายธนพล           จินดาพิทักษ์        รหัสนักศึกษา    5110110217
 3. นายพีระศักดิ์           รัตนมณี            รหัสนักศึกษา    5110110413

รางวัลชมเชย  ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา

ชื่อโครงการ ว่าวไทยมหาสนุก

ผู้พัฒนาโครงการ

 1. นายชวลิต          ฉัตรชัยพันธ์        รหัสนักศึกษา    5010110111
 2. นายปฐมพร          แสงวิสุทธิ์        รหัสนักศึกษา    5110110327
 3. นายศาณศรัณย์      สุขวงศ์วิวัฒน์        รหัสนักศึกษา    5110110569

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ

รายชื่อนักศึกษา

 1. นายกมลวิชย์           สิริธนนนท์สกุล        รหัสนักศึกษา    5110110002
 2. นายชนาสิน           ภานุวัฒนากูล        รหัสนักศึกษา    5110110111
 3. นายธนไชย           เจริญมรรค        รหัสนักศึกษา     5110110214
หน้า 1 จาก 2
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
P.O. Box 2 Kohong, Hatyai, Songkhla 90112 THAILAND
Tel: +66 (0)74 287075, Fax: +66 (0)74 287076
General Enquiry: wimon@coe.psu.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 (0)74 287075, แฟกซ์: +66 (0)74 287076
อีเมลติดต่อ: wimon@coe.psu.ac.th

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.